دسته‌بندی نشده

احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

 2-5-2 هيدروژناسيون استيلن  

هيدروژ ناسيون استيلن موجود در برشهاي دوكربنه روي تمام جريان گاز بالا سري اتان زدا انجام مي‌شود. امتياز افزايش تدريجي دما روي بستركاتاليست اين است كه يك بستر كافي است.

استيلن به كيفيت مورد نظر مي‌رسد بدون اينكه اتيلن هيدروژنه شود( بدون افت اتيلن).

در واقع در حدود20% استيلن به اتيلن تبديل مي‌شود.

سيستم راكتور هيدروژ ناسيون آدياباتيک  ،بدليل قابليت ومسائل سرمايه اي انتخاب شده است. مراحل( Arrangement ) اجازه مي‌دهد كه  Green-Oilهــاي توليد شده در راكتورها از خوراك C2-Splitter جدا و همراه با جريان برگشتي به اتان زدا فرستاده شود. آب تشكيل شده يا روغــــن با قي مانده در EthaneVaporiser  خارج مي‌شود.

دو راكتور R-401 A/B، يكي براي عمليات و ديگري براي احياءيا Stand-by نصب شده اند.

برش هاي دوكربنه درE-423 مبدل Feed/Effulent (که جريانات آن جريان بالا سري و پائيني راکتور مي‌باشند) ودر پيش گرم كن شماره يک هيدروژ ناسيون  C2مبدل E-424   با Quench- Water  پيش گرم مي‌شود. دماي ورودي راكتور توسط بخارLP پيش گرم كن  شـــــــماره دو هيدروژ ناسيون C2 (E-433)  كه با  424 E-   بطور سري است، كنترل مي شود. در خروجي راكتور، گازها ابتدا توسط آب خنك كننده (CW ) (درE-425 ) و سپس در E-423 مبدل Feed/Effulent   سرد مي‌شود.

هيدروژن خالص از واحد PSA با جريان Off-Gas براي نگهداشتن مقدار CO در خوراك راكتوردر حدود 0.5 ppm براي بهبود کارايي کاتاليست مخلوط مي‌شود.

درحين Start-Up  يا در هنگام بهم خوردگي شرايط راكتور، گاز از E-425  مي‌تواند تحت جريان كنترل شده به ورودي مرحله اول كمپر سور C-301 فرستاده شود.

سيستم هيدروژناسيون برشهاي دوكربنه توسط كنترل تبديل مشخص شده، كنترل مي‌شود و يك سيستم Safety Interlock  دارد.

شدت جريان برشهاي دوكربنه ومقدار استيلن موجود در آن در ورودي راكتور اندازه گيري مي‌شوند وبه عنوان پارامترهاي تبديل استفاده مي شوند. سيستم كنترل تبديل ، شدت جريان تزريق هيدروژن را تنظيم مي‌كند. يك High Temperature Switches فراهم شده است. دو سطح دمايي وجود دارد:در دما هاي بالا در حدود (C ْ150  ( تزريق  هيدروژن قطع مي‌شود. در دمـــاي خـــيلي بالا( Cْ 180) راكتور ايزوله مي‌شود و گــازهاي موجود، فشار آن كاسته مــي‌شود و به فلـر فرستاده مي شود.

By-Pass راكتور با شير هاي جداکننده كننده (Isolation Valves) همراه با يك مسير تخليه Line) (Bleed  براي اجتناب از هر گونه آلودگي برشهاي دوكربنه هيدروژنه با محصولات غير- هيدروژنه ،مجهز شده است.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

 2-5-2 هيدروژناسيون استيلن  

هيدروژ ناسيون استيلن موجود در برشهاي دوكربنه روي تمام جريان گاز بالا سري اتان زدا انجام مي‌شود. امتياز افزايش تدريجي دما روي بستركاتاليست اين است كه يك بستر كافي است.

استيلن به كيفيت مورد نظر مي‌رسد بدون اينكه اتيلن هيدروژنه شود( بدون افت اتيلن).

در واقع در حدود20% استيلن به اتيلن تبديل مي‌شود.

سيستم راكتور هيدروژ ناسيون آدياباتيک  ،بدليل قابليت ومسائل سرمايه اي انتخاب شده است. مراحل( Arrangement ) اجازه مي‌دهد كه  Green-Oilهــاي توليد شده در راكتورها از خوراك C2-Splitter جدا و همراه با جريان برگشتي به اتان زدا فرستاده شود. آب تشكيل شده يا روغــــن با قي مانده در EthaneVaporiser  خارج مي‌شود.

دو راكتور R-401 A/B، يكي براي عمليات و ديگري براي احياءيا Stand-by نصب شده اند.

برش هاي دوكربنه درE-423 مبدل Feed/Effulent (که جريانات آن جريان بالا سري و پائيني راکتور مي‌باشند) ودر پيش گرم كن شماره يک هيدروژ ناسيون  C2مبدل E-424   با Quench- Water  پيش گرم مي‌شود. دماي ورودي راكتور توسط بخارLP پيش گرم كن  شـــــــماره دو هيدروژ ناسيون C2 (E-433)  كه با  424 E-   بطور سري است، كنترل مي شود. در خروجي راكتور، گازها ابتدا توسط آب خنك كننده (CW ) (درE-425 ) و سپس در E-423 مبدل Feed/Effulent   سرد مي‌شود.

هيدروژن خالص از واحد PSA با جريان Off-Gas براي نگهداشتن مقدار CO در خوراك راكتوردر حدود 0.5 ppm براي بهبود کارايي کاتاليست مخلوط مي‌شود.

درحين Start-Up  يا در هنگام بهم خوردگي شرايط راكتور، گاز از E-425  مي‌تواند تحت جريان كنترل شده به ورودي مرحله اول كمپر سور C-301 فرستاده شود.

سيستم هيدروژناسيون برشهاي دوكربنه توسط كنترل تبديل مشخص شده، كنترل مي‌شود و يك سيستم Safety Interlock  دارد.

شدت جريان برشهاي دوكربنه ومقدار استيلن موجود در آن در ورودي راكتور اندازه گيري مي‌شوند وبه عنوان پارامترهاي تبديل استفاده مي شوند. سيستم كنترل تبديل ، شدت جريان تزريق هيدروژن را تنظيم مي‌كند. يك High Temperature Switches فراهم شده است. دو سطح دمايي وجود دارد:در دما هاي بالا در حدود (C ْ150  ( تزريق  هيدروژن قطع مي‌شود. در دمـــاي خـــيلي بالا( Cْ 180) راكتور ايزوله مي‌شود و گــازهاي موجود، فشار آن كاسته مــي‌شود و به فلـر فرستاده مي شود.

By-Pass راكتور با شير هاي جداکننده كننده (Isolation Valves) همراه با يك مسير تخليه Line) (Bleed  براي اجتناب از هر گونه آلودگي برشهاي دوكربنه هيدروژنه با محصولات غير- هيدروژنه ،مجهز شده است.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir