دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:شناسایی رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

جنسيت

جنسيت شامل رفتارها، نقش هاي اجتماعي  انديشه هاي اجتماعي است كه فرهنگ حاكم بر هر جامعه به عهده دو جنس زن و مرد مي گذارد. در ارتباط با نقش هاي جنسيتي افكار قالبي در هر دو جنس در جامعه مشاهده مي شود كه دامنه انتظارات را از هر دو جنس طرح ريزي و تعيين مي كند. (ايليا نرسايس ، 2009)

1-12-4- عملکرد

مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی که از طرف مدیران در جهت نیل به اهدف از پیش تعیین شده سازمان انجام می گیرد.

 

1-13- ساختار تحقيق

موضوع تحقيق تحت عنوان «رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » در پنج فصل مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است.

در فصل اول كه به كليات اختصاص داده شده است، مسئله اي كه موجب گرديد تا محقق موضوع تحقيق را مورد مطالعه قرار دهد، مورد بررسي قرار گرفته و اهداف و فرضياتي را براي آن مدنظر قرار داده است. همچنين در فصل دوم نيز به بحث و بررسي در خصوص مديريت سود و انواع و روش هاي آن و اثرات آن بر گزارش مالي همچنين جنسيت مديران و تفاوت هاي بين مديران زن و مرد مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل سوم روش تحقيق و چگونگي گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق پرداخته شده است و در نهايت در فصل پنجم بحث و نتيجه گيري و پيشنهاداتي در مورد موضوع تحقيق ارائه گرديده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir