دسته‌بندی نشده

پايان نامه درباره نقش عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

فرمانده کشتي2:

مسئوليت هدايت ، مديريت کشتي ، تمام مسائل ايمني فردي ، پيشگيري از آلودگي محيط زيست و رعايت قوانين و موازين کنوانسيونهاي بين المللي سازمان جهاني دريانوردي (IMO) را در روي  کشتي به عهده دارد. (مشتريخواه ، 1383، 203)

سر مهندس كشتي3 :‌

ـ‌ كليه امور فني كشتي تحت مديريت سر مهندس كشتي انجام مي گيرد

 

مدارک تحصيلي دريايي :

عبارتند از مدارکي که توسط سازمان بنادر ودريانوردي و ساير مراکز اموزشهاي دريايي در داخل کشور در مقاطع مختلف داده ميشود. (www. MARINE NEWS. IR)

 

 كشتي هاي اقيانوس پيما :

به كشتي هايي مي گويند كه در آبهاي آزاد تحت قوانين  بين المللي و بين کشورها تردد مي كنند.        ( www.Imo.ORG)


سازمان جهاني دريانوردي1
:

سازمان بين المللي دريانوردي(IMO) سازماني متولي امور كشتي راني و به طور كلي صنعت دريانوردي در سطح جهان مي باشد. اين سازمان با همكاري سازمانهاي ديگر بين المللي از جمله سازمان بين المللي كار اقدام به تهيه و تدوين توصيه نامه ها و قطعنامه ها و كنوانسيون هاي مختلف براي حفظ حقوق كاركنان و تأمين حداقل ايمني مورد نياز كاري فراهم مي سازد و از كشورهاي عضو خود اكيداً درخواست ميكند تا مقررات تدوين شده را رعايت نمايند. ( www.Imo.ORG)

 

سازمان بين المللي كار2 :

سازمان بين المللي كار (ILO)سازماني است كه در سطح جهاني موارد مربوط به كاركنان را دنبال ميكند. اين سازمان براي حفظ حقوق كاركنان از هر لحاظ (اعم ازميزان كار- محيط كاري- مدت زمان استراحت و… ) مقررات و توصيه هايي را براي كشورهاي عضو خودتهيه و الزام آور مي سازد. اين سازمان در خصوص كاركنان دريائي بر روي كشتيها كار ميكنند قعطنامه و توصيه نامه و كنوانسيون هايي را وضع كرده است. (ديدگاه ، تابستان 87 ، 10)

 

شرايط محيط کار :

متغيرهايي که ماهيت فيزيکي دارند ، اما به اندازة متغيرهاي انساني مي توانند بر عملکرد فرد اثر بگذارند. اين متغيرها تحت عنوان شرايط محيط کار شناخته مي شوند.(گنجي ، 1387 ، 267)

 

تسهيم و توزيع اطلاعات بين كاركنان :   

فرايندي كه طي آن مديران و مسئولين شركت با مشاركت دادن و سهيم كردن كاركنان در اطلاعات مورد نياز، موجب برقراري جو اعتماد وصميميت و مسئوليت پذيري آنان و در نتيجه انجام بهتر كارها با كارايي و اثر بخشي بيشترشوند

فرايندي كه طي آن اطلاعات مورد نياز كاركنان در تمامي سطوح سازماني توسط مديران سازمان به سادگي در اختيار آنان قرار مي گيرد


2- Master

3- Chief Engineer

  1. IMO(International maritime organization)
  2. ILO (International labour organization)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir