دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

  • کارآفريني پاسخگو[1]

کارآفريني پاسخگو موضوعي است که فعالانه از توسعه پايدار حمايت مي کند، به محيط زيست آسيب نمي رساند، و اقداماتي در جهت منافع اجتماعي و بهداشت عمومي به عمل مي آورد.

از ميان دسته بندي هاي مختلفي که در خصوص کارآفريني به عمل آمده است، تقسيم بندي کورنوال و پرلمن[2] کاربردهاي بيشتري در حوزه مديريت دارد، بر اساس اين تقسيم بندي کارآفريني در قالب سه شکل عمده ظاهر مي شود:

  • کارآفريني فردي[3]
  • کارآفريني درون سازماني[4]
  • کارآفريني سازماني[5] (کرانوال و پرلمن،1990)
  • کارآفريني فردي

کارآفريني شکل هاي مختلفي دارد و مشخص نمودن اينکه وظيفه کارآفرين چيست، واقعاً دشوار است. مخترعين، وکلاء، تجار، آموزش دهندگان و پزشکان همه مي توانند کارآفرين باشند.

کارآفرين فردي است که يک سازمان مستقل را تأسيس يا اکتساب کرده و يا نمايندگي آن را از طريق شناسايي فرصت و بسيج منابع و امکانات لازم به دست مي آورد و تمرکز او بر نوآوري و توسعه فرايند است.

  • کارآفريني درون سازماني

گينفورد پينکات در کتاب «اشکال کارآفريني»، مفهوم کارآفريني در سازمان ها مطرح مي کند. در اين نوع کارآفريني، خدمات و محصولات جديدي معرفي و توليد مي شود که باعث رشد و سود شرکت مي شود.

تحقيقات و نظريات گوناگون نشان مي دهند که کارآفرين در سازمان ها نياز به سازماني دارد که براي موفقيت دراز مدت، از کارآفريني حمايت کرده و آن را تقويت نمايد.

درباره کارآفريني در سازمان ها بايد به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست آن که، فرآيند مورد توجه يک کارآفريني سازماني با فرآيند مورد توجه کارآفرينان مستقل تفاوت دارد. درست است که مفهوم کارآفريني در سازمان ها گسترده است، اما يک کارآفرين مستقل در بازارهاي اقتصادي، گسترده تر و انعطاف پذيرتر فعاليت مي کند.

دوم آنکه، کارآفريني درون سازماني در سازماني رخ مي دهد که مانع از کارآفريني مي گردد. به عبارت ديگر، بسياري از سازمان ها در ايجاد محيطي براي کارآفريني ناتوان هستند. کارآفرينان مجبور هستند تا موفقيت را در ميان افرادي بيابند که حاضر نيستند به آن ها کمک کنند يا نمي خواهند موفقيت آنان را شاهد باشند. بنابراين کارآفرينان سازمان ها، افرادي هستند که اغلب در فعاليت هاي کارآفريني سازمان ها و بدون حمايت سازمانشان درگير هستند.

[1]– responsible entrepreneurship

[2] – Cronwall & Perlman

[3]– individual entrepreneurship

[4]– intrapreneurship

[5]– entrepreneurship organizational

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir