دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد: رابطه بين هوش معنوي و انگيزه کاري دبيران مدارس دولتي دوره دوم متوسطه در سال تحصيلي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين هوش معنوي و انگيزه کاري دبيران مدارس دولتي دوره دوم متوسطه شهرستان کامياران در سال تحصيلي 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های فرعی:

 1. بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.
 2. بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.
 3. بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.
 4. بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.
 5. بین میزان هوش معنوی دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و میزان تحصیلات) تفاوت وجود دارد.
 6. بین میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و میزان تحصیلات) تفاوت وجود دارد.

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

الف) هوش معنوی

تعریف مفهومی هوش معنوی

هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت ها و منابع معنوی است که کاربست آنها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می شود (کینگ، 2008).

کینگ (2008) هوش معنوی را شامل توانایی های ذیل می داند:

تفکر انتقادی وجودی: ظرفیت انتقادی به ماهیت وجود، واقعیت، جهان، فضا، زمان، برخورد انتقادی با افکار، تأمل و سایر مسایل وجودی مانند وجود متافیزیکی و نیز ظرفیت اندیشیدن به مسایل غیر وجودی در رابطه با وجود خود گفته می شود.

تولید معنی شخصی: توانایی استخراج معنی شخصی و هدف از تمام تجربیات فیزیکی و روانی، از جمله ظرفیت برای ایجاد و استناد هدف زندگی را گویند.

میزان آگاهی: ظرفیت برای شناسایی ابعاد متعالی/ الگوهای خود یا دیگران و جهان ( به عنوان مثال، جهان مادی و غیر فیزیکی) و حالات طبیعی هوشیاری، همراه با توانایی شناسایی رابطه خود با جسم را شامل می شود.

توسعه حالت آگاهی: توانایی ورود و خروج به سطوح بالاتری از آگاهی (مانند هوشیاری کامل، آگاهی کیهانی، وحدت) و سایر حالات در اختیار خود فرد (همانگونه که در تفکر عمیق، مراقبه، نماز و غیره ایجاد می شود) را گویند (کینگ، 2008).

تعریف عملیاتی هوش معنوی

نمره ای است که فرد  از پرسشنامه 24 سؤالی  هوش معنوی هیلدبرانت[1](2011) کسب می کند. این نمره در طیف لیکرت و مقیاس فاصله ای به دست می آید. مؤلفه های هوش معنوی به شرح زیر می باشد:

الف- تفکر انتقادی وجودی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 1 و 3 و 5 و 9 و 13 و 17 و 20 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

ب- تولید معنی شخصی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 7 و 11 و 15 و 19 و 22 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

ج-آگاهی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 2 و 6 و 10 و 14 و 18 و 21 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

د- توسعه حالت آگاهی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات 4 و 8 و 12 و 16 و 23 پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.

ب) انگیزه کاری

تعریف مفهومی انگیزه کاری

انگیزه کاری عبارت است از علاقه مندی فرد در جهت انجام کار تا حاصل آن پیشرفت فرد  و سازمان باشد ( لاتم، 2007).

تعریف عملیاتی انگیزه کاری

نمره ای است که آزمودنی ها  از  پرسشنامه انگیزه کاری آقاجاری (1375) کسب می کنند.

[1] . Hild Brant

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

 • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • مقایسه میزان هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).
 • مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir