دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:شناسایی رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

كاربرد نتايج پژوهش

فکر و ايده هاي نوين افراد خلاق جامعه با گرد هم آمدن در يک شرکت تعاوني، ايجاد کارآفريني و فرصتهاي شغلي و توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادي را در پيش داشته و هم پيش زمينه­اي اساسي  براي ارتقاء سطح فزهنگي و درآمد جامعه مي باشد. با برآورده شدن نيازهاي معيشتي، زمينه براي بروز نيازهاي عالي تر انساني فراهم مي شود.علاوه بر اين، نوآوري که از مشخصه هاي اساسي کارآفريني است منجر به توليد محصولات جديدتر و ارائه خدمات جديدي و متنوع تر شده و به اين ترتيب، قدرت انتخاب مردم افزايش يافته و زندگي راحتتر مي شود.بر اين اساس بررسي ميزان کارآفريني مديران شرکتهاي تعاوني اين امکان را به ما مي دهد تا از مزاياي کارآفريني در يک فعاليت گروهي استفاده برده و موجبات نتايج ذيل گرديد:

  • با توسعه تعاونيهاي کارآفرين اشتغال زايي افزايش مي يابد.
  • سرمايه گذاران بيشتر تشويق مي شوندتا بر روي فعاليتهاي اينگونه تعاونيها سرمايه گذاري کرده و از ريسک قابل قبولي برخوردار شوند.
  • تعاونيهاي کارآفرين موجبات شناخت، ايجاد و گسترش بازارهاي جديد مي گردند.
  • موجبات تحريک و تشويق حس رقابت در بين بنگاه هاي اقتصادي مي شود.

1-7- تعريف مفهومي واژه هاي پژوهش

نياز به موفقيت[1]: عبارت است از تمايل به انجام کار در سطح استانداردهاي عالي به قصد موفقيت در موقعيتهاي رقابتي. افراد برخوردار از نياز به توفيق، تمايل دارند همواره در چالش باشند و در راه رسيدن به اهداف، همچنين نسبت به عملکرد خود، به بازخورد مکرر و منظم زماني نياز دارند. اين افراد ترجيح مي دهند تا خود مسئوليت حل مشکلات، تعيين اهداف و دستيابي به آنها را از طريق تلاش شخصي بر عهده گيرند (احمدپور دارياني  و عرفانيان،1387،ص11).

کانون کنترل دروني[2]: عقيده فرد را بر اساس اينکه تحت کنترل وقايع خارجي است يا داخلي، مرکز کنترل مي نامند.کارآفرينان به خود متکي هستند و موفقيت يا شکست خود را به سرنوشت، اقبال، شانس يا موارد مشابه نسبت نمي دهند (احمدپور دارياني  و عرفانيان،1387،ص11).

ريسک پذيري متعادل[3]: عبارت است از پذيرش مخاطره هاي معتدل که مي تواند با تلاشهاي شخصي مهار شود. کارآفرين مايل به مديريت و برعهده گرفتن امور و اختصاص منابع به فرصتهايي است که احتمال شکست معقولي را نيز به همراه دارد.بنابراين مقصود از مخاطره در اينجا ريسک غير قابل کنترل و بي انتها نيست (احمدپور دارياني  و عرفانيان،1387،ص11).

[1]– Need for achievement

[2]– Internal control center

[3]–  Moderate risk-taking propensity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir