دسته‌بندی نشده

شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا -دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مدل نسبت CCR

فارل برای ساختن یک واحد مجازی در اندازه­گیری نسبی واحدها، بر مجموع موزون واحدها متمرکز شد و کارایی فنی را طبق رابطه زیر محاسبه کرد:

در صورتی که هدف بررسی n واحد- هر واحد دارای m ورودی و  s خروجی باشد، کارایی واحد jام (,n…..3و2و1j=) به صورت زير محاسبه مي گردد:ه با توجه به شکل زیر 

 

Xij= میزان ورودی i ام برای واحد j ام (i= 1, 2, 3, ….,m)

Yrj= میزان خروجی rام برای واحد jام (r= 1, 2, …, s)

Ur= وزن داده شده به خروجی r ام (قیمت خروجی rام)

Vi= وزن داده شده به ورودی iام  (هزینه ورودی iام)

در مورد فوق دونکته (مشکل )،حائز اهمیت است:

-ارزش ورودی وخروجی می تواند متفاوت باشد.

-واحد ها به گونه ای عمل می کنند که جهت کسب کارایی بالاتر ،خروجی هایی که قیمت یا ارزش بیشتر دارد را ارائه می کنند،که این امر باعث اریب کارایی می شود (واحدهای مختلف به گونه ای عمل می کنند که خروجی هایی با ارزش های متفاوت ارائه کند).

آنچه در رابطه فوق از اهمیت خاصی برخوردار است آن است که این وسیله سنجش کارایی نیازمند مجموعه ای از وزن هاست که در تمامی واحدهای تحت بررسی استفاده می شود. واحدهایی که با بکارگیری میزان مشخصی از ورودی ها و خروجی هایی را که ارائه می کنند، واحدتصمیم گیرنده نامیده می شوند، زیرا این واحدها درخصوص نحوه استفاده از ورودی ها و نحوه پردازش آنها تصمیم گیری می کنند. نکته دیگر آنکه ارزش این ورودی ها و خروجی ها می تواند متفاوت و اندازه گیری آنها مشکل باشدهمچنین ممکن است واحدهای مختلف به گونه ای عملیات خود را سازمان دهند که خروجیهایی با ارزشهای متفاوت ارائه کنند، بنابراین به وزنهای متفاوتی در اندازه گیری کارایی نیازمندند.چارنز و همکارانش این مشکل را شناسایی و برای حل آن در مدل خود به ورودی ها و خروجی ها وزن های مختلفی اختصاص دادند و واحدهایی را مطرح کردند که می توانند وزنهایی را در مقایسه با سایر واحدها که برای آنها متناسبتر و روشن کننده تر باشد بپذیرند. در این شرایط مدل


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir