دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش گردآوری اطلاعا ت

کتابخانه ای و میدانی است . به عبارت دیگر به منظوور جمع آوری مبانی نظری پیشینه و روش های انجام تحقیق از دو روش کتاب خانه ای و به منظور جمع آوری داده های دست اول که همان داده های مالی شرکت ها می باشد از روش میدانی استفاده می شود.

 

1-9- ابزار گرد آوری اطلاعات

1 ـ اطلاعات اولیه : مشاهده گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2 ـ اطلاعات ثانویه : استفاده از کتب ، مقالات ، مجلات ، اینترنت و صورتهای مالی موسسسات .

 

1-10- قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی : در این پژوهش قلمرو مکانی شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

قلمرو زمانی : در این تحقیق قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی 5 ساله از سال 1387 تا 1391 است.

 

1-11- جامعه ، نمونه آماری

جامعه آماری مورد نظر در تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

نمونه آماری به صورت حذفی و هدفمند انتخاب شده است . بدین صورت که شرکت هایی که واجد شرایط زیر نبوده اند از تحقیق جذف شده اند.

1 ) طی سالهای 1387 الی 1391 سود خالص گزارش کرده اند.

2 ) سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند می باشد.

3) جزو شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی مانند بانکها و شرکت های بیمه نباشند.

4) داده های مربوط به آنها در دسترس باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir