دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:سنجش رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضايت شغلي کارکنان گروه صنعتي فومن شيمي

قسمتی از متن پایان نامه :

نظرية برابري و انتظار

نظرية برابري نخستين بار، توسط آدامز ارائه شد. به اعتقاد او، انسان همواره خواهان برخورد منصفانه با خود است. به عبارت بهتر، برابري باور به اين نكته است كه در مقايسه با ديگران، با ما منصفانه برخورد شده و نابرابري باور به اين نكته است كه درمقايسه با ديگران، با ما غيرمنصفانه برخورد شده است. براساس اين نظريه، فرايند مقايسة برابري بر مبناي نسبت ورودي به خروجي انجام مي پذيرد. ورودي آورده هاي فرد مانند سطح تحصيلات، تجربه، كوشش و وفاداري به سازمان و نتايج چيزهايي است كه فرد از سازمان دريافت م يكند، مانند حقوق، روابط اجتماعي، شناسايي و پاداش دروني در ازاي آورده هايش.كاركنان سازمان نخست نحوة برخورد سازمان با خودشان در مقايسه با ديگران را مي سنجند. فرد با اين ارزيابي، احساس برخورد عادلانه يا ناعادلانه را درك مي كند.

بنا به نظر آدامز، نارضايتي شغلي زماني به وقوع مي پيوندد كه نسبت بازده فردي هر فرد به دروندادها، و نسبت بازده به دروندادهاي فردي افراد ديگر مورد مقايسه قرار گيرد و كمتر از آنها برآورد شود. از اين رو تنها زماني مي توان حالت برابري ايجاد كرد كه:

1- دروندادها و بروندادها تغيير يابد؛

2- از نظر شناختي تحريف شود؛

3- دروندادها و بروندادهاي ديگران تغيير يابد

نظرية انتظار برمبناي تعبيرات وروم(1964) از علم سازماني پايه گذاري شده است. نظرية انتظار به مسائل مطرح شده در مكتب لذت جويي بر مي گردد كه در دهة 1930 مطرح شد و به منظور انگيزش كاري، مورد استفاده قرار گرفت. اين نظريه بيان مي كند كه مردم به شغلهاي مختلفي كه در اختيار آنان است، مي نگرند(مانند آمدن بر سركار در برابر نيامدن بر سر كار) و به انتخاب شغلي مي پردازند كه به تصور آنان با بيشترين احتمال به پاداش هاي مورد علاقه مي انجامد. وي دو الگو عرضه كرده است: يكي براي پيش بيني انتخاب هاي معين، مانند اينكه فرد چه حرف هاي را برخواهد گزيد يا در شغل خود چقدر تلاش خواهد كرد و ديگري براي پيش بيني نگرش هاي فرد نسبت به شغل خود. تركيب انتظار و ارزش تعيين مي كند كه شخص چه چيز را انتخاب خواهد كرد. وروم عقيده دارد نگرش مردم در انجام دادن كار به ارزشي كه آنها به نتيجه و بهرة تلاش خود(مثبت يا منفي) مي دهند، ضربدر حد اعتماد آنها به اينكه در عمل، تلاش و كوشش آنها به كاميابي در رسيدن به اهداف مي انجامد، بستگي دارد. به عبارت ديگر، انگيزش، دستاورد ارزش مورد پيش بيني فرد از يك هدف و درجة احتمالي است كه او براي رسيدن به هدف قائل است. يكي از مهم ترين جاذبه هاي او اين است كه اهميت نيازها و انگيزه هاي مختلف فرد را مورد شناسايي قرار مي دهد. اين نظريه با واقع بيني بيشتر، برخي ساده انگاري هايي را كه در روش مزلو و هرزبرگ لحاظ شده، ندارد و به گونة كامل با روش مديريت بر پاية هدف در يك راستا قرار دارد.

در تحليل نظرية انتظار، عناصر مهمي وجود دارد: نخست اينكه پيش بيني (انتظار) آنچه روي خواهد داد، عامل مؤثر انتخاب است و برآورد ما از آينده اهميت دارد. نكتة دوم اين است كه اين نظريه، دربرگيرندة دو عامل اصلي است: انتظار اينكه بازدهي حاصل خواهد شد، و ارزش رضاي تبخش پيش بيني آن بازده چقدر خواهد بود(خدایاری فرد، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- بررسی رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir