دسته‌بندی نشده

تعیین موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

اهميت و علت انتخاب موضوع

وابستگي پيچيده صنايع، منابع خارجي، دانش فني، خدمات مهندسي، نصب و راه اندازي و پشتيباني لازم، پرداختن به مسائل مشتريان و مشتركين، آگاه بودن از تحولات و نوآوري ها در زمينه هاي مختلف اهميت اطلاعات و مديريت را روشن مي سازد . ايجاد يك سيستم بزرك و بدون سيستم موثر ارتباطي كه بتواند اجزاء سيستم هاي كوچكتر را مرتبط سازد ميسر نخواهد شد.

در سيستم هاي بزرگ تجاري مديران به اطلاعاتي احتياج دارند كه آنها را براي اتخاذ تصميمات، برنامه ريزي و كنترل سازمان ياري نمايد.بسياري از افراد در مفهوم تجاري اطلاعات را با داده در معنا مترادف مي‌دانند در حاليكه تمايز بين داده ها و اطلاعات براي طراحي سيستهاي مديريت MIS مهم مي باشد.

مديران همواره بدنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصميات آنان بر اساس داده‌هاي مرتبط با موضوع تصميم است. در گذشته منابع اطلاعاتي آنان اتفاقي و غير مطمئن و بطرق مختلف و گوناگون بوده و اطلاعات آنان از طريق مقامات مافوق و يا مرئوسين و ساير پرسنل سازمان تامين مي شده كه عدم اطمينان واتكاء به صحت اطلاعات را تشديد مي كرد زيرا افراد اطلاعات را با افزايش و يا كاهش از آن به مقامات و مسئوليت منتقل مي كردند. لذا اطميناني از درستي آن نبود . تجهيز مديريت به يك سيستم اطلاعاتي صحيح و مطمئن كه توانايي مديريت را در اتخاذ تصميم گيري، برنامه ريزي و كنترل سازمان ياري دهد الزامي مي باشد.

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت تا قرن بيستم با تأني بحركت خود ادامه داد و شايد علت آن عدم توانايي بشر در حفظ، نگهداري و بازيابي اطلاعات بود . با توسعه كامپيوترها با ظرفيت، سرعت و دقت بالا در اواسط قرن بيستم تكامل و كاربرد مفاهيم MIS  روند ديگر و با سرعت بيشتري توسعه يافت.

هدف سيستم هاي اطلاعاتي مديريت افرايش روند ارائه و اداره اطلاعات و كاهش و حدس و گمان در حل مشكلات در سطوح مختلف سازماني از طريق سيستم هاي بازخورد اطلاعات و بازتاب بازيابي اطلاعات در جهت تكامل داده هاي جديد به سيستم است.

از آنجائيكه مديران همواره متكي به سيستم اطلاعاتي طراحي شده توسط خود هستند و بطور روزمره در جستجوي اطلاعات مي باشندبنابر اين يك سيستم اطلاعات بر اساس و اصول پايگاه داده هاي اطلاعاتي، مديران را در انجام وظايف استراتژيك و تاكتيكي و عملياتي خود مساعدت مي‌نمايد (مومني،1372، 25-23).

با توجه به اينكه استقرار سيستم هاي اطلاعاتي در شركت به سال 1375 بر مي گردد به مرور زمان و با كشف نواقص سيستم هاي اطلاعاتي موجود و همچنين جمع آوري نظرات و خواسته هاي كاربران و پيشنهادات كارشناسان سيستم در شركت ،‌در فواصل زماني مختلف نسخه هاي جديدي از سيستم ها ارائه گرديد كه تا حدودي نواقص سيستم هاي قبلي در آن بر طرف شده است ولي همچنان نياز به تكميل شدن و باز بيني دارد . با عنايت به اينكه تجهيز مديريت به يك سيستم اطلاعاتي صحيح و مطمئن كه توانايي مديريت در اتخاذ تصميم ،‌برنامه ريزي و كنترل سازمان ياري دهد محسوس و الزامي مي باشد لذا در اين پژوهش به دنبال شناسايي عوامل مؤثربازدارنده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
  • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir