دسته‌بندی نشده

تعیین مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالیکاران در خصوص کشاورزی پایدار-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

– عناصر تشکیل دهنده و ویژگی­های نگرش

در تحقیقات گذشته نگرش­ها بیشتر بر حسب مولفه­های سه­گانه زیر مورد نظر قرار گرفته­اند: 1) مولفه شناختی که به عقاید شخص درباره موضوع اشاره دارد، 2) مولفه عاطفی که به میزان احساسات مثبت یا منفی شخص نسبت به موضوع اشاره دارد، و 3) مولفه کرداری که قصدهای رفتاری یا رفتار واقعی فرد را نسبت به موضوع مدنظر قرار می­دهد؛ با این وجود، بر سر این موضوع که آیا هر سه مولفه باید تحت عنوان نگرش قرار گیرند، اختلاف نظر وجود دارد (کرچ، کراچفیلد و بالاچی[1]، 1962، به نقل از شیربگی و عزیزی، 1389).

در مقبول­ترین تعریف، نگرش مرکب از سه عنصر شناختی، عاطفی (احساسی) و آمادگی برای عمل است. منظور از جزء شناختی نگرش، اطلاعاتی است که فرد درباره موضوع نگرش دارد. جزء احساسی نگرش شامل احساساتی است که موضوع نگرش در شخص بر می­انگیزد یعنی موضوع ممکن است خوشایند یا ناخوشایند باشد. ایجاد خوشی و خوشحالی کند یا برانگیزنده نفرت و انزجار باشد. جزء آمادگی برای عمل به معنی نوع رفتاری است که شخص با موضوع نگرش از خود نشان می­دهد. هر قدر ارزشیابی از یک موضوع بیشتر متکی به باورها درباره خصوصیات آن موضوع باشد گفته می­شود که نگرش مبتنی بر شناخت از آن موضوع است. از سوی دیگر نگرشی که بیشتر مبتنی بر هیجان ها و ارزش­ها باشد نگرش مبتنی بر عواطف خوانده می­شود و اگر رفتار نسبت به یک شیئی باعث شکل­گیری نوع نگرش شود، نگرشی مبتنی بر رفتار خواهد­بود (کریمی، 1379).

2-3-4- کاربردهای نگرش

ﻧﮕﺮش­ﻫﺎ چهار ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد دارﻧﺪ:

الف) ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻧﺶ: ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮕﺮش­ﻫﺎ ﺷﯿﻮه­اي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﺮد در ﻣﻮرد اﺷﯿﺎ ﯾﺎ واﮐﻨﺶ وي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﮕﺮش­ﻫﺎ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﯿﺎﻻت و ﺗﺼﻮرات واﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺳﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ­ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف­ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ “ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ­ﻫﺎ ﯾﮏ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه دارﻧﺪ”. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف­ﮐﻨﻨﺪه­اي ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ارزان­ﺗﺮﯾﻦ و در دﺳﺘﺮس­ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري آن ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺷﺮﮐﺘ­­­­ﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﭙﺴﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ­ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮش­ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ­ﻫﺎي ﮔﺎزدار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻃﻌﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

[1] Krech, Crutchfild & Ballachey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف تحقیق

هدف کلی از اجرای این پژوهش، بررسی دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این تحقیق عبارت­اند از:

  1. بررسی ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. بررسی ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. بررسی میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات تحقیق

  1. میزان دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه است؟

2. میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه است؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir