دسته‌بندی نشده

بررسی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا -پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مدل CCR ورودی محور

مدلهای ورودی محور در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه مدلهای مضربی و پوششی تقسیم می شوند:

 • مدل مضربی CCR ورودی محور

برای تبدیل مدل نسبت CCR به مدل برنامه ریزی خطی کسر را معادل «یک» قرار داده و صورت کسر را ماکزیمم می شود. به این ترتیب تابع هدف کسری مدل نسبت به یک تابع هدف خطی و یک هدف محدودیت تساوی تبدیل می شود. مدل جدید ساخته شده را مدل مضربی CCR ورودی محور می نامند.

مدل (2) مدل مضربی(اولیه)  CCR ورودی محور

 

 • مدل پوششی CCR ورودی محور

چارنز، کوپر و رودز در ساخت مدل تحلیل پوششی داده ها به یک رابطه تجربی در ارتباط با «تعداد واحدهای مورد ارزیابی» و «تعداد ورودی­ها و خروجی­ها» به صورت زیر رسیده اند:

 

(تعداد خروجی ها + تعداد ورودی­ها) 3 ≤ تعداد واحدهای مورد ارزیابی

(تعداد خروجی ها )* (تعداد ورودی­ها) 2 ≤  تعداد واحدهای مورد ارزیابی

 

بکار نگرفتن رابطه فوق در عمل موجب می شود که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گیرندو به عبارت دیگر، دارای امتیاز کارایی یک شوند، در نتیجه قدرت تفکیک مدل کاهش می یابد. مدل خوب مدلی است که قدرت تفکیک پذیری بالایی داشته باشد. در این معنا که تفاوت بین میزان کارایی واحدهای مختلف را تشخیص دهد. مدلی که امتیاز کارایی تمامی و یا اکثر واحدها را یک محاسبه می کند، توان تشخیص تفاوت کارایی واحدها را ندارد و دارای قدرت تفکیک پذیری پایین است. از آنجا که برای هر واحد باید یک محدودیت نوشته شود، به این ترتیب، مدل برنامه ریزی خطی به دست خواهد آمد که تعداد محدودیتهای آن از تعداد متغیرهایش بیشتر است و از آنجا که حجم عملیات سیمپلکش برای حل مسائل برنامه ریزی خطی بیشتر وابسته به تعداد محدودیتهاست تا متغیرها، حل مساله ثانویه مدل فوق نیازمند حجم عملیات کمتری خواهد شد. در صورتی که متغیر متناظر با محدودیت  را در مسئله ثانویه با θ و متغیرهای متناظر با محدودیتهای   با نشان داده شود مدل ثانویه بصورت زیر بدست خواهد آمد (مهرگان، 1391: 65-70)

مدل فوق با اندکی تغییر به صورت زیر در خواهد آمد. این مدل را فرم پوششی می نامند.

مدل (3) مدل پوششی (ثانویه) CCR ورودی محور

بنابراین مزیت اساسی شکل پوششی درنوع جوابی است که برای کارایی واحدهای مختلف به دست می دهد.جواب شکل پوششی در ماهیت ورودی بطور مستقیم میزان کارایی نسبی واحد تحت بررسی را نشان می دهد،در صورتیکه θ بدست آمده برای یک واحد مساوی یک باشد،بدین مفهوم است که واحد تحت بررسی کارا است ودرصورتی که مقدار آن کوچکتر از یک باشد،واحد تحت بررسی ناکارامی باشد.

درالگوی DEAبا دیدگاه ورودی به دنبال به دست آوردن ناکارایی فنی بعنوان نسبتی می باشیم که بایستی در


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir