دسته‌بندی نشده

بررسی جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام-دانلود پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

دریافت پاداش های مدیریتی

این فرضیه پیش بینی می کند که اگر بر اساس یکی از معیارهای عملکرد (نظیر سود حسابداری ) به مدیر پاداش داده می شود ، وی تلاش خواهد کرد تا از روش های حسابداری استفاده کند که سود و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهد . اگر مبالغ پرداختی به مدیر به طور مستقیم بر اساس ارقام حسابداری (مانند سود ، فروش ، دارایی ها ) محاسبه شود ، هرگونه تغییر در روش های حسابداری می تواند بر پاداش پرداختی به مدیر تاثیر گرار باشد .

 ـ کاهش هزینه سیاسی

این فرضیه ، پیش بینی می کند که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک به احتمال زیاد از رویه حسابداری استفاده می کنند که سود را کمتر نشان می دهند . اندازه و بزرگی شرکت ، شاخص برای توجه و مد نظر بودن وجهه سیاسی آن است . بر این اساس ، فرض بر آن است که اگر اشخاص طرف قرار داد شرکت بدانند که سود حسابداری نشان دهنده ی تملک انحصاری مالک نسبت به سود است . در آن صورت ممکن است این آگاهی برای شرکت گران تمام شود . از این رو اگر مدیران شرکت ها حس کنند که در کانون توجهات قرار گرفته اند ، این انگیزه را دارند تا از روش های حسابداری استفاده کنند که سود را کمتر نشان می دهد . آنها با این گونه رفتار سعی دارند تا احتمال اقدامات سیاسی علیه شرکت و در نتیجه هزینه مورد انتظار سیاسی را کاهش دهند . هزینه هایی که در پی افزایش سود از سوی اتحادیه های کارگری به منظور افزایش دستمزد از شرکت ها درخواست می گردد. از جمله هزینه های سیاسی است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir