دسته‌بندی نشده

بررسی افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعريف واژه ها

 

مديريت[1]: فرد يا گروهي از افراد كه مسئوليت بررسي، تحليل، تصميم‏گيري و اجراي عمليات را براي تحقيق هدفهاي سازماني عهده دار هستند (زاهدي شمس السادات – الواني، مهدي – فقيهي، ابوالحسن، 1376، 225).

سيستم[2]: مجموعه‏اي از اجزاي بهم وابسته كه به علت اين وابستگي ، كليت جديدي را بدست مي‏آورد و از نظم و سازمان مخصوصي پيروي  و در جهت تحقيق هدف خاصي فعاليت مي‏كند. (زاهدي و ديگران، 1376، 374)

اطلاعات[3]: مفهومي كه فرد، عرفاً از داده‏ها استنباط مي‏كند. در كامپيوتر عبارت است از داده‏ها، رقمها، علامتهاي مشخص و مانند آنها كه توسط كامپيوتر، پردازش يا توليد شده است (زاهدي و ديگران، 1376، 168)

سيستم‏ اطلاعات مديريت[4]: سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري كه اطلاعات لازم را در زمينه‏هاي مختلف سازمان در اختيار مديريت مي‏گذارد و آنان را در تصميم گيريهايشان ياري مي‏دهد. (زاهدي و ديگران، 1376، 226)

مديريت عالي (ارشد)[5]: سطح عالي سلسله مراتب اداري. مديراني كه در اين سطح قرار دارند بيشتر، مسئوليت هماهنگي كار ديگر مديران را عهده دار هستند. (زاهدي و ديگران ، 1376، 385)

مديريت مياني[6]: در سلسله مراتب سازمان، رده‏اي از مديرت است كه مسئوليت اجراي دستورهاي مديريت عالي است. (زاهدي و ديگران، 1376، 236)

حمايت مديريت[7]: عبارتست از درك كاربر از ميزان علاقه، شناسايي و برنامه ريزي مديريت

در بكارگيري و استقرار سيستم‏هاي اطلاعات مديريت در واحد زماني (Choe, 1997. 227)

[1] – management

[2] – System

[3] – information

[4] – management information system

[5] – Top management

[6] – middle management

[7] – Backing of management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
  • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir