دسته‌بندی نشده

بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان-پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

) بیان مسأله

امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. یکی از راهکارهای تحقق این هدف بررسی و ارزیابی کارایی و عملکرد سازمان است. كارايي به معناي انجام درست كار و رسيدن به يك سطح خروجي مورد انتظار از يك ورودي مشخص است. كارايي به معناي توليد كمترين مقدار ضايعات و صرف كمترين ميزان هزينه است؛ بطوريكه كميت و كيفيت ثابت نگه داشته شود.با اين فرض كه در يك سازمان، كل منابع ثابت و محدود باشند؛ ميزان استفاده مطلوب از اين منابع به منظور توليد محصولات با معيار كارايي مشخص مي شود (عرب مازار و موسوی، 1389).

 

منظور از کارایی موفقيت بنگاه يا موسسه در توليد حداكثر ممكن ستاده از مجموعه عوامل توليد با تكنولوژي ثابتي مي­باشد به طوري كه تمام نهاده­ها و ستاده­ها به دقت اندازه گرفته شده باشد (Farrell, 1957). فارل پيشنهاد نمود كارايي يك بنگاه شامل سه جزء است: كارايي تكنيكي(فني)، كارايي تخصيصي (قيمت) و كارايي اقتصادي (هزينه اي) براساس تعريف فارل، كارايي تكنيكي توانايي يك بنگاه را براي به دست آوردن حداكثر ستاده از يك مجموعه نهاده هاي معين با تكنولوژي معلوم منعكس مي­نمايد، در اين صورت هر چه بنگاه اتلاف منابع كمتر و در سطح مشخصي از نهاده­ها توليد بيشتري داشته باشد از لحاظ تكنيكي كاراتر خواهد بود . کارايي تخصيصي، توانايي يك بنگاه براي استفاده تركيب بهينه اي نهاده ها با توجه به قيمت هايشان را نشان مي دهد. اين كارايي به حداقل سازي هزينه توليد با انتخاب تركيب مناسبي از نهاده ها براي سطح معيني از ستاده ها با توجه به مجموعه اي از قيمتهاي نهاده اي مربوط مي شود. با فرض اينكه بنگاه مورد نظر از لحاظ تكنيكي كاملاً كارا باشد بنگاهي كه از لحاظ تخصيصي كارا است، تركيبي از نهاده ها به كار مي برد. حداقل هزينه ممكن را براي توليد داشته باشد. كارايي اقتصادي بر اساس تعريف فارل از حاصل ضرب كارايي فني و كارايي تخصيصي به دست مي آيد. بدين معنا كه سازماني كه از لحاظ اقتصادي كاملاً كارا است بايد هم از لحاظ فني و هم از لحاظ تخصيصي كارا باشد. مستقل از مقياس بودن و نسبي بودن از جمله ويژگيهاي كارايي هاي مطرح شده مي باشد .كارايي تخصيصي در مقايسه با كارايي فني احتياج به اطلاعات قيمتي دارد و همين موضوع باعث كاربرد بيشتر كارايي فني نسبت به كارايي تخصيصي مي شود (رجبی، 1389).

اندازه گيري و تحليل كارايي نشان مي دهد كه واحدها چگونه مي توانند از منابع خود در راستاي نيل به بهترين عملكرد و افزايش توليد در مقطعي از زمان استفاده نمايند. به طور كلي كارايي،معرف نسبت ستاده ها به نهاده ها در مقايسه با يك استاندارد مشخص است (کاظمی و نیکخواه فرخانی، 1388).

كوئلي نشان داده است كه از ميان روشهاي مختلف ارزيابي عملكرد، روش تحليل پوششي داراي دو مزيت عمده در اندازه گيري كارايي مي باشد :اولاً نيازي به تصريح يك شكل تابعي ميان داده ها و ستاده ها ندارد، به اين معني كه محقق ميتواند از شرايط محدودكنندة انتخاب فرم تابع توليد يا تابع هزينه كه ميتواند تأثيرگذار بر نتايج تجزيه و تحليل كارايي باشد اجتناب كند و ثانيا نيازي به مفروض توزيعات آماري براي اجزاي كارايي ندارد. از سويي ديگر با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها مي توان براي هريك از واحدهای ناكارا، واحد یا واحدهایی را  به عنوان واحد مرجع پيشنهاد نمود كه كارا بوده و مي تواند ساختار بهينه نهاده و ستاده اي را جهت هر يك از واحدهاي ناكارا به شكل تركيب خطي نشان دهد. در واقع اين روش علاوه بر محاسبه انواع كارايي، برنامه اي پيشنهادي براي واحدهاي ناكارا ارائه مي دهد كه بر اساس آن ميزان مطلوب هر نهاده و ميزان ايده­آل قابل دسترس براي ستاده، ارائه و كارايي حداكثر ميشود (مهرگان، 1383).

با توجه به اهمیت اندازه گیری کارایی برای سازمانها، بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی را که نهادی اجتماعی است و حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرهای مختلف را بعهده دارد هدف پژوهش درنظر گرفته شده است.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir