دسته‌بندی نشده

بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان-دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

چکیده……………………………………. و

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه……………………………….. 2

1-2) بیان مساله…………………………… 2

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… 4

1-4) اهداف تحقیق …………………………. 4

1-5) چارچوب نظری ………………………… 6

1-6) سوالات تحقیق………………………….. 6

1-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق…….. 6

1-8)قلمرو تحقیق…………………………… 8

1-8-1) قلمرو موضوعی……………………….. 8

1-8-2) قلمرو مکانی………………………… 8

1-8-3) قلمرو زمانی………………………… 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملکرد

2-1) مقدمه ………………………………. 10

2-2) عملکرد سازمانی ………………………. 10

2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی…………… 12

2-3-1) محیط بیرونی ……………………….. 12

2-3-2)محیط درونی …………………………. 13

2-3-3) دستاوردها …………………………. 14

2-4) ارزیابی عملکرد……………………….. 15

2-5) رویکرد های اندازه گیری عملکرد …………. 17

2-6) روشهای ارزیابی عملکرد…………………. 17

2-7) فرایند ارزیابی عملکرد ………………… 20

2-8) چالش های ارزیابی عملکرد ………………. 20

2-9) مزایای نظام ارزیابی عملکرد ……………. 21

2-9-1) برای سازمان ……………………….. 21

2-9-2) برای ارزیابی کننده………………….. 21

2-9-3) برای ارزیابی شونده………………….. 22

2-10)مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی  ………………………………….. 22

2-10-1) تحلیل پوششی داده ها DEA ……………. 23

2-10-2) مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده­ها……. 25

2-10-2-1) مدل CCR…………………………. 25

مدل نسبت CCR…………………………….. 25

مدل CCR ورودی محور ………………………. 28

مدل CCR خروجی محور………………………… 29

2-10-2-2) مدل BCC …………………………. 30

2-10-2-3)مدل اندرسن – پیترسن ( (AP…………… 31

بخش دوم: معرفی سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقاء سلامت کشور

2-11) معرفی سازمان تامین اجتماعی …………… 31

2-12) خدمات و حمایتهای سازمان ……………… 33

2-12-1) تعهدات و خدمات حمایتی ……………… 34

2-12-2) خدمات درمانی ……………………… 34

2-13) پیشینه  پژوهش……………………….. 36

الف) مطالعات داخلی………………………… 36

ب) مطالعات خارجی………………………….. 39

2-14) خلاصه فصل……………………………. 41

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه ………………………………. 43

3-2) روش تحقیق……………………………. 43

3-3) جامعه آماری………………………….. 44

3-4) روش گردآوری اطلاعات……………………. 44

3-5) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………. 44

3-5-1)مدل  مورد استفاده…………………….. 45

3-5-2) تعیین و تبیین شاخص‌ها………………… 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………….. 48

4-2) ساماندهی داده ها و اطلاعات……………….. 48

4-3) بخش دوم بررسی نتایج…………………… 50

4-3-1) بررسی نتایج با مدل CCR-I…………….. 55

مجموعه مرجع…………………………… 56

رتبه بندی بر اساس کارایی………………….. 58

بررسی علل کارآمدی شعب کارآمد و ناکارآمدی شعب ناکارآمد   61

بررسی کارایی مقیاس ……………………. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………….. 68

5-2) پاسخ به پرسشهای پژوهش…………………. 69

پرسش اصلی……………………………… 69

پرسشهای فرعی …………………………. 69

5-3) پیشنهادآتی بر مبنای یافته های پژوهش…….. 71

5-4) پیشنهادها برای تحقیقات آتی…………….. 72

5-5) محدودیتهای تحقیق……………………… 72

منابع……………………………………. 73

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir