دسته‌بندی نشده

اهميت عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني -پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه :

مطالعه انگيزش و رفتار جستجويي براي يافتن پاسخ به سئوالات پيچيده طبيعت انسان است . (بلانچارد ، 1388 ،23) انگيزش به اين موضوع مي پردازد كه افراد كارها را به طرق و شيوه هاي خاصي انجام     مي دهند. عده اي وقت شناس، سخت كوش، با علاقه و پشت كار به كار و فعاليت مي پردازند و عده اي براي وقت خود ارزش قائل نبوده و به حداقل كار و تلاش بسنده كرده و همواره سعي از گريز در محل كار دارند (محمدي، 1381، 24)

موضوع انگيزش در دريانوردي اهميت زيادي دارد زيرا حرفه دريانوردي داراي شرايط ويژه و خاص است كه ساير سازمانها با آنچنان شرايطي كه در حوزه دريانوردي با آن مواجه هستند روبرو نمي شوند. انجام كار مداوم و مستمر بدون امكان ترك محيط كار پس از سپري كردن كار موظف روزانه ، پيوند محيطي مكان زندگي فردي با مكان كار كه اين همگرايي تا حدود 6 ماه (حداقل 3 ماه) ادامه مي يابد

ـ‌ وجود فاصله عاطفي با زندگي خانوادگي و محيطهاي اجتماعي باز و عمومي ـ امكان رخداد عارضه هاي رواني ناشي از به هم ريختگي ساعات زندگي با ساعات كار ـ كار در شرايط سخت عملياتي ـ كار در  محيط هاي جغرافيايي متفاوت ـ كار در درجه حرارت متنوع و به شدت تغيير پذير ـ‌ كار در شرايط جوي نامساعد، كار در محيط با لرزش از آن جمله اند .

بررسي در اين موضوع كه چه عواملي باعث انگيزش افراد دريانورد مي شوند و با پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي توان در كاركنان ايجاد انگيزه نمود و ثبات و ايستايي و ماندگاري آنان را در فضاي شغلي بيش تر كرد حائز اهميت است .

انگيزش فرايند نيروهاي متعددي است كه هم زمان بر فرد ـ محيط و بر فضاي شغلي ـ حرفه اي وارد مي شود و در چنين وضعيتي است كه مي توان اذعان كرد در بروز انگيزش ، عوامل داخلي فردي و بيروني مختلفي دخالت دارند در اين خصوص مي توان به عوامل سازماني (داخلي) عوامل اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي (بيروني) و مهارت هاي فردي ـ شخصيت ـ خصايص رفتاري كه فرد شاغل دارد (عوامل فردي اشاره كرد)

در اين زمينه ها نظريه هاي متعددي مطرح شده است و بايد اعتراف كرد كه نظريه ي مشخصي در مورد اين كه چه عواملي باعث انگيزش افراد در محيط كار مي شوند به صراحت و روشني وجود ندارد .

اين فصل به بررسي تئوري هاي انگيزشي و تحقيقاتي كه در تئوري هاي انگيزش تلاش مي كنند تا آن دسته از عواملي را كه باعث تقويت نيازهاي رفتاري مي شوند نشان دهند اين نيازها شامل كمبودهاي فيزيكي رواني در حد قوي يا ضعيفي مي باشند كه موجب تحريك و بروز يك رفتار شده و در نهايت تحت تأثير عوامل محيطي قرار مي گيرند از اين رو نيازهاي انسان بر حسب زمان و مكان بسيار متنوع و دائم در حال تغيير است. (كريتنر ، 1384، 207)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir