دسته‌بندی نشده

افزایش عملکرد و کارایی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

) لايه‌هاي سيستم اطلاعاتي مديريت

 

در لايه فني بيشترين نقش طراحي وتصميم گيري بر عهده خبرگان فني است و كاربران نهايي در انتخاب عناصر اين لايه نقشي ندارند و يا اينكه نقش آنها به صرف تائيد و كنترل محدود مي‌گردد.در لايه كاربردها توسعه سيستم اساساً بر عهده كاربران نهايي است كه با اعلام نيازها و تبديل آنها به زبان سيستم، ابزار سيستم اطلاعاتي را به خدمت خود مي‌گيرند.

· لايه مياني

يعني لايه اطلاعات كه الگو سازي داده ها و فرآيند ها و كل عمليات سنتي تحليل سيستم در آن صورت مي‌گيرد، عمليات مشترك خبرگان –كاربران است.

· لايه فناوري

كاربران نيازها و امكانات خود را به خبرگان منتقل مي‌كنند . خبرگان با تحليل اين نيازها و تطبيق اين خواسته ها با سطح تكنولوژي در دسترس، گزينه‌ها و راه‌حلهاي امكان پذير را پيشنهاد مي‌كنند (امكان‌سنجي).

· لايه اطلاعات

كاربران در طراحي منطقي پايگاه هاي اطلاعاتي و تعيين ضوابط آن مشاركت مي‌كنند (طراحي منطقي) خبرگان اين طراحي را با استفاده از ابزارهاي فني مناسب به پايگاهاي اطلاعاتي مناسب تبديل مي‌كنند (طراحي فيزيكي).

لايه كاربردها

كاربران در طراحي واسط ها شركت مي‌كنند.خبرگان اين واسط ها با استفاده از ابزارهاي مناسب پياده‌سازي كرده و به سطح عملياتي مي‌رسانند (اخوان نياكي، 1380، 300-298).

2-1-13- سيستم اطلاعات مديريت و نقش مديران

2-1-13-1- نقش ارتباطي (تعاملي/مراوده اي)

اين نقش ها بر ارتباط مديران و روابط آنها با افراد و گروهها (داخل و خارج سازمان) تاكيد دارد، اين نقش‌ها شامل نقش تشريفاتي، نقش رهبر، نقش رابط مي‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
  • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir