دسته‌بندی نشده

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول كليات

مقدمه……..………………………………………………………………………….…………………… 2

1-2.بيان مسئله………………………………………………………………………………………..         ..          4

1-3. اهميت وضرورت پژوهش……….………………………………………………………………………      6

1-4.فرضيات پژوهش……………………………………………………………………………………..      8

1-4-1.فرضيه اصلي:…………………………………………………………………..               8

1-4-2.فرضيات فرعي :………………………………………………………………….            8

1-5.سؤالات  تحقي…………………………………………………………………………………..             8

1-5-1.سوال اصلي: …………………………………………………………………………………                     8

1-5-2.سوالات فرعي:………………………………………………………………………………..                      8

1-6.تعاريف نظري و عملياتي متغيرها……………………………………………………………..                                                                                                                              10

1-6-1.تعاريف نظري……………………………………………………………………              10

1-6-2.تعاريف عملياتي………………………………………………………………….          11

فصل دوم

ادبيات تحقيق

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………   13

الف:چارچوب نظري تحقيق………………………………………………………………………..                   13

2-1.فرسودگي شغلي…………………………………………………………………………………            13

2-2.  رويكرد هاي مختلف نسبت به فرسودگي شغلي  …………………..………………………..                                                                                                                             14

2-2-1. رويكرد باليني ……………………………………………………………………………                   14

2-2-2 رويكرد روانشناختي- اجتماعي……………………………………………………………..                                                                                                                                16

2-2-3 رو يكرد تبادلي چرنيس……………………………………………………………………….        17

2-3.مدل كاپنر………………………………………………………………………………………..                       18

2-4. رويکرد ساختاري……………………………………………………………………………….                 19

2-5  مراحل فرسودگي شغلي………………………………………………………………………                 20

2-5-1 ديدگاه ماسلاچ………………………………………………………………………………..       30

2-5-2 ديدگاه پستونچي……………………………………………………………………………..                 21

2-5-3 مراحل  فرسودگي شغلي معلمان  از ديدگاه ساراسون:……………………………………                                                               ……… 22

2-6  عوامل فرسودگي شغلي…………….………………………………………………………………         23

2-7  نشانه هاي فرسودگي شغلي………………………………………………………………………..   23

2-8 عوارض فرسودگي شغلي ………………………………………………………………………                 25

2-9  استرس شغلي………………………………………………………………………………….             26

2-9-1 منابع استرس شغلي……………………………………………………………………………              27

2-9-2 ارتباط استرس شغلي با فرسودگي شغلي…………………………………………………….                                                                                                                                  ……… 28

2-10 چگونگي پيدايش فرسودگي شغلي…………………………………………………….                 29

2-10-1  شخصيت فرد و فرسودگي شغلي…………………………………………………………                                     31

2-10-2  فرسودگي شغلي و شغل آموزگاري………………………………………………………                                   33

2-11  فشار رواني ………………………………………………………………………………….                    34

2-11-1   آثار تخريبي فشار رواني در تدريس …………………………………………………..                                                                                                                             35

2-11-2 راههاي كاهش فشار رواني معلمان ………………………………………………………..                                                                                                                             35

2-12.ارگونومي……………………………………………………………………………………….             36

2-13.تاريخچه ارگونومي……………………………………………………………………………                                                                                            ……… 39

2-14.رويكرد هاي جديد در ارگونومي …………………………………………………………….                                                                                                                              40

2-14-1.تعريف سيستم …………………………………………………………………………….                     41

2-14-2.ارگونومي و سيستم كار…………………………………………………………………….                                                                                                                                      42

2-14-3.ارگونومي سخت افزار………………………………………………………………………            43

2-14-4.ارگونومي محيطي…………………………………………………………………………                    43

2-14-5.ارگونومي شناختي (نرم افزار)……………………………………………………………….                                                                                                                             43

2-14-6.ماكرو ارگونومي…………………………………………………..……………………….               44

2-14-7.ماكروارگونومي و ساختار سازمان………………………………………..……………                                                                                                                                  ……… 44

2-14-8.ارگونومي و كيفيت…………………………………………………..…………………….              47

2-15.ارگونومي مشاركتي…………………….………………………………………………..…                 48

2-16.شاخه هاي دانش ارگونومي………………………………….……………………………..…                                                                                                                                      50

2-17.چگونگي اجراي ارگونومي……………………………………………………………………             52

2-18. طراحي يك پست كار………………………………………………………………………..                    54

2-19.نگرش حرفه اي………………………………………………………………………………..                      57

2-20.تأثير نگرش حرفه اي بر عملكرد دبيران………………………………………………………                                                                                                                                  ……… 59

2-20-1. تدريس به منزله مؤلفه اي هنري …………………………………………………………..                                                                                                                                  ……… 64

2-20-2. تقويت ويژگي پژوهندگي در معلم…………………………………………………..…………….                                                                                                                             67

2-20-3. توجه به تربيت، آموزش و بازآموزي معلم ……………………………………………….                                                                       ……… 68

2-21. انواع آموزش در توسعه استانداردهاي آموزشي و نگرش حرفه اي معلمان………………..                                                                                            ……… 71

ب:پيشينه و مدل تحليلي تحقيق……………………………………………………………………….                                   73

2-1.پيشينه داخلي……………………………………………………………………………………..                  73

2-2.پيشينه خارجي……………………………………………………………………………………                     74

2-3.مدل تحليلي تحقيق بر اساس فرضيات….………………………………………………………..…..…77

2-4.مدل تحليلي تحقيق بر اساس متغير هاي ميانجي .…………………………………………………………78

 

فصل سوم:

روش تحقيق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………   80

3-1.روش تحقيق…………………………………………………………………………………………          80

3-2.جامعه  آماري……………………………………………………………………………………………           81

3-3.نمونه آماري ………………………………………………………………………………………     81

3-4.ابزار و روشهاي جمع‌آوري اطلاعا………………………………………………….…………… 82

3-4-1.پرسشنامه …………………………………………………………………………………..…                     82

3-4-2روايايي و پاپايي پرسشنامه ها…………………………………………………………………                                                                                                                             84

3-5-. روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون‌هاي آماري مورد استفاده……………………………                                                                      84

1-3-5. شيوه تحليل داد ه ها………………………………………………………………………..                                                      84

 

 

 

 

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها  

مقدمه: ..……………………………………………………………………………………………..……… 87

4-1.آمار توصيفي…………………………………………………..………………………………..…87

4-2.آمار استنباطي……..………………………………………………………………………………….99

فصل پنجم:

بحث و نتيجه گيري

مقدم………………………………………………………………………………………………..109

5-1.نتيجه گيري …….….…………………………………………………………………………………109

5-2.بحث وبرسي……………………………………………………………………………………110

5-3.پيشنهادات كلي.……..…..…………………………………………………………………………..112

5-4.پيشنهادات براي تحقيقات آتي…….….…………..………………………………………………..115

5-5.محدوديتها…………..…………………….…………………………………………………………116

منابع و مراجع:……..….…………………………………………………………………………………. 118

مقالات ،نشريات،پايان نامه ها………………. 124

منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………..128

پيوستها (پرسشنامه ها)

چکيده لاتين

عنوان لاتين.

 

:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  تحقيق

1-5-1.سوال اصلي:

آياارگونومي محيط كار برفرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعي:

1-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهرشيراز ارتباط  دارد؟

2-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي  معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

3-آيا  ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط دارد؟

4-آيا ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

5-آيا  تفاوت معناداري در ارگونومي محيط کارمعلمان مردوزن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز وجود دارد؟

6- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

7- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

8- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir