دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت گرایش مالی:تاثیر اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل فرهنگي

 • عدم وجود نگرش سيستمي: عدم وجود نگرش سيستمي در رويكرد آموزش و برخورد انحصاري با موضوع آموزش كه حاصل آن نفي سازمان يادگيرنده و مستندسازي و انتقال تجربه است.
 • وجود سطحي نگري در آموزش: حاصل آن نگاه سهل انگارانه و گذرا و روزمره در آموزش و برخورد سمبليك و زنگ تفريح تلقي شدن است.
 • بي اعتمادي به آموزش ضمن خدمت: و عدم تمايل براي اجراي آن حاصل آن رفتاري است كه تاكيد دارد كه اين مقوله شدني نيست و زمان بر است و قرار نيست كه همه فنون يا نكته ها به ديگران منتقل شود. انجام امور به صورت كاملا نمايشي است و مانع اصلي تفكر خلاق مي شود، در حالي كه موثرترين مولفه آموزش ضمن خدمت تفكر خلاق است(ملائيان، 1378).
 • فردگرايي محض: ساختار فرهنگي-اجتماعي جامعه، گرايش شديدي به فردگرايي دارد. اين مولفه مخرب در رويكرد آموزش ضمن خدمت است چرا كه رويكرد آموزش ضمن خدمت يك رويكرد با تفكر و خرد جمعي بوده و حاصل كار گروهي است.
 • موفقيت گرايي فردي: اين مولفه عاملي است كه در انتقال دانش به افراد جانب احتياط را دارد و در نهايت رفتار محافظه كاري حاصل اين نوع تفكر است، اين مولفه با رويكرد كار گروهي در تعارض است. اگر هم افراد با اين ديدگاه در تيم حضور يابند معمولا بسيار با احتياط اند و كمترين جسارت در اظهار نظر را دارند و رفتارهاي نمايشي و بي ميلي در رفتارهاي آنان مشهود است(محمدي،1384)
 • گروه هاي غيررسمي: اين نوع تفكر نوعي سطحي نگري و ناشي از كم دانشي از مولفه آموزش ضمن خدمت است كه رويكرد برنده را دنبال مي كند. با اين وجود مي بايد در مقوله آموزش ضمن خدمت از تخريب و حاشيه سازي اين نوع گروه ها غافل نماند(ملائيان، 1383)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir