دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:شناسایی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

6 روش هاي جمع آوري اطلاعات

اساس کار در اين تحقيق جمع آوری اطلاعات براساس شاخص های مشخص شده در مدل تحقيق است که از طريق پرسشنامه بعمل خواهد آمد و اطلاعات مورد نظر از کارشناسان  و مديران سازمان كه آموزش ديده اند جمع آوری خواهد شد . مباني نظري تحقيق با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و جستجوي كامپيوتري در خصوص جديدترين مقالات نوشته شده در زمينه تحقيق گردآوري گرديد و از پرسشنامه جهت تائيد و يا رد فرضيات استفاده شد.

 

 1-7 روش تحقيق

روش اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي است و از لحاظ گردآوري اطلاعات توصيفي پيمايشي است.

 

1-8 قلمرو تحقيق:

قلمرو موضوعي تحقيق آموزش و نقش آن در عملكرد مديران و كاركنان،

قلمرو مكاني؛ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

قلمرو زماني آن خرداد 1390 مي باشد.

 

1-9 جامعه و حجم نمونه

جامعه آماري اين پژوهش 50 نفر از مديران (در سطوح مديران عالي، مديران مياني و سرپرستان) و 250 نفر ازكاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مي باشد.

تعداد نمونه كليه مديران 50 و كاركنان 152 نفر مي باشد.

 

1-10 تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي كليدي

آموزش: تجربه اي است مبتنی بر يادگيري، که به منظور ايجاد تغييرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گيرد تا وي بتواند توانايی خود را براي انجام کار بهبود بخشد (شيمون، 1380، ص248).

آموزش كاركنان: كليه كوشش هايي است كه در جهت ارتقاي سطح دانش، آگاهي، مهارت هاي فني، حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل مي آيد و آنان را آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود مي نمايد (ابطحي، 1373، ص17).

آموزش ضمن خدمت: منظور از آموزش كاركنان، كليه تلاشها و كوششهايي است كه در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهي، مهارتهاي فني ، حرفه اي و شغلي و همچنين رفتار مطلوب كاركنان يك سازمان به عمل مي آيد و آنها را براي انجام بهتر وظايف و مسئوليت هاي خويش آماده مي كند (ابطحي،1383، 15)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

  1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir