دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:شناسایی اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • عدم تبادل اطلاعات تعويض شيفت: تفكر روزمره در فرآيند كار، مانع بزرگي براي بسترسازي فرهنگ بهبود در فرآيند توليد و كار حرفه اي است و روحيه مسئوليت و عدم نگرش يكپارچگي فكري باعث مي شود اطلاعات نه تنها تبادل نگردد بلكه حتي جايي هم ثبت نگردد در صورتي كه اگر اين مقوله به صورت انجام فعاليت ضروري بخشي از وظايف درآيد. از بسياري اشتباهات در فرآيند كاري جلوگيري و ضريب اتلاف و اشتباهات را كاهش خواهد داد(والتر،1378، ص 259-249)
  • عدم ارتباطات درون و برون سازماني با همترازان خود:امروزه به علت گستردگي فعاليت ها، ضرورت برقراري امري بديهي است، به طوري كه اين ارتباطات باعث گرديده است تا در صورت وجود تعامل بين همترازان، اطلاعات با ارزش به يكديگر انتقال و عملا در پيشرفت كاري حرفه اي و صعود در سازمان كاملا موثر واقع شود (هولتون الود، ناكوئين شارون، 1382)

نكته اي كه در اين مساله مغفول مانده مي شود اين كه در همه سازمان ها انجام فعاليت ها متفاوت است اما انجام دهنده فعاليت ها مشترك است پس انتقال تجربه هاي اشتباه و موفق، قابليت استفاده داشته و مي تواند از بروز اشتباهات جلوگيري كند.

  • وجود روحيه مسئوليت گريزي: وجود اين مولفه در فضاي سازماني چيز غريبي نيست چرا كه اگر بپذيريم سازمان ماكت كوچكي در ابعاد مشخص با فرهنگ مشخص است پس نبايد تعجب كنيم كه بسياري از مسائل مبتلا به جامعه در سازمان ها نمود مي يابد. بي دليل نيست اگر بگوييم آينده جامعه به سازمان انتقال مي يابند و گاها ضررهاي زيادي نيز به سازمانها وارد مي سازند. اين رويكرد اثرات جبران ناپذيري را در سازمان ها به دنبال داشته و سازمان ها را از هويت اصلي واقعي خود ساقط مي كند. همچنين عاملي مخرب در كاركرد فرآيند سازماني و به نوبه خود عاملي موثر در عدم مثبت انديشي و حل مسائل سازماني است.
  • وجود روحيه فرمان بري صرف: كاركنان سازمان ها در ابتداي ورود به سازمان ها گرايش شديدي براي تطبيق دهي و هم سو نشان دادن با اهداف سازمان دارند. از طرفي افراد قديمي تر سازمان نيز بي ميل نيستند اين روند همواره ادامه يابد و گاهي حتي بر اين موارد دامن مي زنند. اگرچه اين مساله براي نظم بخشي مورد دستاويز است ولي حاصل آن ترغيب كاركناني است كه همواره منتظر دستورات از بالا هستند و مادامي كه دستور از بالا نيامده است تكليفي ندارند. وجود چنين تفكري كه فقط مسئوليت گريزانه است عاملي است كه افراد درباره سازمان فكر نكنند و خود را مبرا از هرگونه پيامد اتفاقات بدانند(ملائيان،1378).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

  1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir