دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

دامداری:

از گذشته های دور دامداری در ایران همواره همپای کشاورزی و به عنوان رکن مکمل معیشت روستایی متداول بوده است. بررسی منابع تاریخ اقتصادی روستاهای ایران نشان می دهد که دامداریها در این سرزمین هم به عنوان بازوی مهم اقتصادی و معیشتی و هم به عنوان یکی از اجزای اصلی ساخت تمدن و قدرت این جامعه محسوب می شده است، زیرا دامها هم تامین کننده خوراک، هم به عنوان نیروی محرکه در کشاورزی، حمل ونقل، ابزار جنگی و ارتباط دهنده تمدنها و هم تامین کنندهبخش مهمی از مواد اولیه صنعتی بوده اند و در همه احوال از انسان روستایی و حتی شهری در ایران جدا نبوده اند و این امر سابقه ای همزمان با یکجانشینی در این سرزمین دارداز عمق تاریخ تا کنون دامداری همواره هم به صورت مکمل زندگی روستایی و هم به عنوان معیشتی مستقل وجود داشته است، حتی در بعضی از مناطق دامداری بر کشاورزی غلبه داشته است. به هر صورت در سرزمین ایران و زندگی روستایی، دام همواره حایز اهمیت فراوان و نیز از ارکان اصلی اقتصادی به شمار می رفته است. اهمیت دام تا نیمه دوم قرن حاضر و حتی تا زمان اصلاحات ارضی و ملی شدن مراتع و جنگلها پا بر جا بود. اما پس از اصلاحات ارضی به دنبال تخریب و انهدام مراتع از یک سو و رقابت تولیدات دامی ممالک سرمایه ای و رکود اقتصاد دامداری روستایی کشور از سوی دیگر، کم کم مورد بی توجهی قرار گرفت و در حالی که در گذشته سرانه تعداد دام روستایی همواره رقم بالایی را نشان می داد، امروزه دامداری روستایی سهم قابل توجهی از درآمد خانوار را بر عهده ندارد دامداری روستایی در آبادیها و نقاط روستایی ایران متداول است؛ به این صورت که خانواده در محدوده وضع مالی و وسعت اراضی زراعی خود به تامین مقداری علوفه اعم از مرتعی و دست کاشت و پس چر زراعی، اقدام به نگهداری تعدادی دام و طیور می کند. دام روستایی معمولا در طول روز در مراتع و مزارع می چرد و ب هنگام باز می گردد. در فصل زمستانروستائیان دام خود را در آغل نگهداری کرده و در درجه اول با علفهای خشک آنها را سیر می کنند. تولید عمده دام و مرغان روستایی در بخشهای خشک و نیمه خشک کشور، بیشتر به مصرف خانواده و در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب عمدتا به منظور فروش به بازار صورت می گیرد. ( حسینی ابری، 1380، ص 227 –  235)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir