دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي كليدي

آموزش: تجربه اي است مبتنی بر يادگيري، که به منظور ايجاد تغييرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گيرد تا وي بتواند توانايی خود را براي انجام کار بهبود بخشد (شيمون، 1380، ص248).

آموزش كاركنان: كليه كوشش هايي است كه در جهت ارتقاي سطح دانش، آگاهي، مهارت هاي فني، حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل مي آيد و آنان را آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود مي نمايد (ابطحي، 1373، ص17).

آموزش ضمن خدمت: منظور از آموزش كاركنان، كليه تلاشها و كوششهايي است كه در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهي، مهارتهاي فني ، حرفه اي و شغلي و همچنين رفتار مطلوب كاركنان يك سازمان به عمل مي آيد و آنها را براي انجام بهتر وظايف و مسئوليت هاي خويش آماده مي كند (ابطحي،1383، 15)

يادگيري: جامع ترين تعريفي كه تاكنون از يادگيري ارائه شده تعريف هليگارد و ماركوئيز است اين دو روانشناس، يادگيري را بدين گونه تعريف كرده اند. يادگيري عبارتست ازفرآيند تغييرات نسبتاً پايدار در توان بالقوه ناشي از تجربه (هرگنهان،ترجمه سيف،1386)

يادگيري سازماني: «يك جزء، در صورتي ياد مي گيرد كه از ميان پردازش اطلاعات، محدوده رفتارهاي بالقوه اش تغيير يابد.»[1] (هوبر،1991)

اثربخشي: منظور آن است كه اهداف اصلي و اساسي تعيين شوند و به آنها دست يابيم يا به عبارت ديگر كارهاي درست انجام دهيم(الواني،1371، 612).

عملكرد شغلي: عبارتست از بازده و نتيجه بدست آمده از كار افراد در رابطه با عملي كه انجام ميدهند (ميچل،1377،63).

مديريت عملكرد :رويكردي است سيستماتيك كه از طريق فرآيند تعيين اهداف استراتژيك عملكرد، سنجش و ارزيابي عملكرد، جمع آوري و تحليل داده هاي عملكرد و به كارگيري اين داده ها به بهبود عملكرد سازمان منجر مي شود .

ارزيابي عملكرد: منظور از ارزيابي عملكرد، فرآيندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصلي معين و به طور رسمي، مورد بررسي و سنجش قرار مي گيرد(سعادت، 1384، 214)

بهره وري: بهره وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد بدست  مي آيد(طاهري، 1385، 21)

تعاريف عملياتي:

تعريف عملياتي كاركنان در اين تحقيق عبارت است از افرادي كه در پست هاي كارشناسي در سازمان مشغول بكار بوده و آموزشهاي ضمن خدمت براي آنها برنامه ريزي و اجرا مي گردد.

[1] Ibid.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

  1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir