دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل انساني

 • ضعف علمي برخي مربيان آموزش ضمن خدمت: مربي آموزش ضمن خدمت بايد مسلط ترين فرد در حوزه كار باشد نه لزوما با تجربه ترين و پرسابقه ترين فرد. چون اشتباهاتي كه توسط مربيان در حين آموزش صورت مي گيرد، ممكن است نتايج فاجعه آميزي را در پي داشته باشد. همچنين ميزان نقايصي كه در توليد محصول به وجود مي آيد، آن نقايص به مهارت آن قسمت ارتباط دارد. ضمن اينكه تحقيقات نشان مي دهد كه آموزش ضمن خدمت غيراصولي به افزايش خطاها و كاهش بهره وري و بازدهي آموزش منجر مي شود.
 • عدم آشنايي كامل مربيان با فرآيند كاري: كاركرد تك بعدي در فرآيند كار، موجب مي شود افراد در يك مقوله كاري مهارت يابند. عدم اطلاع از ساير مقوله هاي كار، عاملي است كه افراد نتوانند عاملي موثر در انتقال تجربيات خود باشند. تك بعدي بودن علاوه بر اين ايراد، از جمله عواملي است كه باعث مي شود افراد به تصور اينكه اين فعاليت را بخوبي مي دانند ، ضريب اشتباهاتشان بالا رود، بدون اينكه خودشان بدانند.
 • عدم نگرش تجزيه و تحليلي به مساله پيراموني فرآيند توليد: اين كه وجود مشكل و حل آن مساله از حوزه كاري خارج است، عاملي است كه باعث مي شود تا افراد در حين فعاليت احساس تافته جدا بافته بودن را داشته باشند حتما سرپرست خط مي بايد حل مساله كند و اساسا در اين مقوله آنان مسئوليتي ندارند. وجود اين ديدگاه باعث شده افراد در كار به صورت كليشه اي و مكانيكي عمل كنند و كمتر با فكر كار كنند(ملائيان،1383).
 • عدم آشنايي با فنون مستند سازي: وجود فرهنگ شفاهي، مانعي است تا افراد مقوله مستندسازي را واقعي جلوه ندهند و همواره از انجام ثبت فعاليت ها تا حد امكان گريزان باشند. اين خود عامل مخربي است. حتي بهترين ايده هاي افراد زماني كه خودشان هم بخواهند قادر به ثبت آن نخواهند بود چرا كه نوشتار سبك و سياقي دارد و كلمات به كار گرفته شده، لزوما بايد حاوي انتقال پيام باشند(شمس،محمدرضا، پورشمس، مهرداد، 1382)
 • عدم وجود آموزش هاي لازم در يادگيري مشاركتي و كاركرد گروهي: يادگيري مشاركتي مولفه اي است كه در ايجاد ساختار مناسب كار تيمي موثر است و موجب مي شود افراد علاوه بر آشنا شدن به شيوه هاي مشاركتي فرآيند كار تيمي و انتقال مطالب را بياموزند و بتوانند در مواقع لزوم حرفه اي عمل نمايند.
 • فقدان سيستم قوي و برنامه ساختار يافته براي سازماندهي آموزش ضمن خدمت: همواره سازمان هاي موفق رمز موفقيت خود را در پرتو داشتن سيستم قوي و برنامه ساختار يافته مي دانند، بديهي است فرآيندي كه مي خواهد در ساختار سازماني بقا و گسترش يابد، بايد براساس يك روش طرح ريزي شده، طراحي و اجرايي شود. فقدان چنين مكانيزم مشخصي بر مشكلات سازماني افزوده و از فرآيند آموزش جز نمايش باقي نخواهد گذاشت(ملائيان،1383).
 • عدم شناخت مسائل فرهنگي سازمان ها: مسائل فرهنگي و سازماني كه در سازمان در فرآيند هاي كاري مرتبط است، بايد شناسايي و بر روي آن تمركز كرد. اين مسائل مي توانند شامل استاندارد سازي براي ايجاد زبان مشترك و جلوگيري از سوء تفاهم ها در حين كار شود. از سويي ديگر، تبادل اطلاعات در هنگام تعويض شيفت، رويكرد مسئوليت پذيري را تقويت خواهد كرد و موجب يكپارچگي فكر افراد در حين كار مي شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir