دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد :اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش هاي آموزش

پس از تعيين نيازهاي آموزش، آگاه ساختن فرد از آنچه كه بايد بياموزد ( فرد را از نيازهاي خود آگاه ساختن) و تعيين هدف هاي آموزش، مي توان برنامه را طرح ريزي كرد و به اجرا درآورد. شيوه هاي متداول آموزش عبارت اند از:

آموزش در حين انجام وظيفه [1]

انواع گوناگوني از آموزش در حين انجام وظيفه وجود دارد. متداول ترين آنها مربيگري يا تحت نظر گرفتن فردي به هنگام انجام دادن كار است و يك سرپرست يا كارگر با تجربه، كارهاي كارآموز را تحت نظر مي گيرد. در رده هاي پايين سازماني، كارآموزان مي توانند از طريق كاركردن با يك دستگاه يا با مشاهده كارهايي كه سرپرست انجام مي دهد، مهارت هايي را كسب نمايند. در سطوح عالي مديريت هم، به شيوه اي گسترده، از اين روش استفاده مي شود. اغلب براي آموزش مديران ارشد براي آينده از عنوان يا پست دستيار استفاده مي كنند.

آموزش از راه شاگردي

بسياري از مديران به گذشته بر مي گردند و همان شيوه آموزشي كه در سده هاي مياني رايج بود به كار مي برند. آموزش از طريق شاگردي، يك روش سازمان يافته است كه فرد از طريق تركيبي از آموزش هاي كلاسيك (كلاس درس) و آموزش در حين انجام وظيفه، مهارت هاي لازم را فرا            مي گيرد. آموزش از طريق شاگردي باعث مي شود كه كارآموز (شاگرد) زير نظر يك استاد هنرمند كار كند.

روش هاي سمعي و بصري

در روش هاي سمعي و بصري؛ فيلم، تلويزيون مداربسته، نوارهاي ويدئويي و ديگر دستگاه هاي الكترونيكي مورد استفاده قرار مي گيرند. كاربرد اين دستگاه ها يا وسايل بسيار متداول و اثربخش است.

آموزش از راه دور

در زمان كنوني شركت ها از آموزش از راه دور استفاده مي كنند، يعني مربي يا كسي كه آموزش            مي دهد در يك مركز قرار مي گيرد و كارآموزان به صورت گروهي در نقاط دورافتاده با استفاده از تلويزيون آموزش مي بينند.

با يك چرخش كوچك از آموزش تلويزيوني، برخي از شركت ها به صورتي موفقيت آميز از تلفن استفاده مي كنند.

آموزش از طريق تشكيل ميزگرد از راه دور

تشكيل ميزگرد از راه دور به صورت يكي از راه هاي بسيار متداول درآمده است كه بدان وسيله به كاركناني كه، از نظر جغرافيايي، پراكنده اند، يا در نقاطي دور از مربي قرار دارند، آموزش مي دهند. آموزش از راه دور را بدين گونه تعريف كرده اند: استفاده از دستگاه هاي سمعي و بصري براي پيوند دادن يا به هم رسانيدن دو يا چند گروه كه در فاصله هاي دور از هم قرار دارند. استفاده از ميزگرد از راه دور براي افراد اين امكان را به وجود مي آورد كه با افراد يا كسان ديگري كه در شهر يا كشور ديگري قرار دارند ( به صورت همزمان باچندين گروه در نقاط مختلف) ارتباط برقرار كنند. براي ايجاد اين ارتباط از خط تلفن و ماهواره استفاده مي شود. سيستم مزبور به افراد و گروه ها اجازه مي‌دهد كه روابط متقابل حضوري با يكديگر پيدا كنند.

با توجه به اينكه ميزگرد از راه دوره،‌يك نوع رابطه متقابل ديداري يا بصري است، افراد بايد پيش از اينكه در جلوي دوربين حاضر شوند، بسياري از چيزها را در نظر داشته باشند. براي مثال، ازآنجا كه آموزش از راه دور انجام مي شود، مساله مهم اين است كه از پيش يك جدول يا برنامه آموزشي تهيه شود، به گونه اي كه كارآموزان بتوانند نكات اصلي را پيگيري نمايند و به سلسله مراتب گفته هاي مربي توجه خاص نمايند.

[1] On-the-Job Trraining (OJT)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

  1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir