دسته‌بندی نشده

وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • عدم هماهنگي كاركنان با يكديگر

عدم هماهنگي كاركنان با يكديگر يعني بدون وجود برنامه عيني كه بتوان از آن پيروي كرد. جزئيات با ارزش مي توانند ناديده گرفته شوند و اشتباهات تداوم يابند. درنتيجه احتمال خطا و خطاي نقص محصول و تعميرات بالا بروز مي نمايد.(والتر،1378، ص 249).

 

  • استفاده از شيوه سنتي در آموزش

استفاده از شيوه سنتي و تقليدي، باعث مي شود كه آموزش ضمن خدمت با خلاقيت ارائه نشود و علاوه بر كاهش اثربخشي با اتلاف زمان مواجه شود. اين امر نارضايتي آموزش گيران و كارفرمايان را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر اين بهانه خوبي براي كاركناني كه تمايل به انتقال دانش ندارند، به وجود مي آورد.

  • نبود سيستم اطلاعاتي مناسب نظام آموزش ضمن خدمت

سازمان هاي پيشرو، محور هاي كاري خود را براساس تجزيه و تحليل داده هاي داخلي و بيروني و پردازش آنها، اتخاذ مي كنند. در فضاي سازماني، استقرار سيستم مديريت اطلاعات، حاوي اطلاعات دقيق و مشخص آموزش گيران خطوط توليدي و غيرتوليدي وضعيت سطوح دانش است. اين وضعيت علاوه بر استفاده از اطلاعات براي تصميم گيري، برنامه ريزي هاي بعدي و وجود ارتباطات الكترونيكي، زمينه ساز مناسبي براي آموزش از راه دور و آموزش الكترونيكي خواهد شد. ضمن اينكه برنامه هاي موثر و كارا مي بايد از سيستم پايش و نظارت قوي براي كاربران و دست اندركاران و رابطان برنامه آموزش ضمن خدمت بهره ببرند تا بتوانند به اهداف خويش نايل گردند. عدم وجود چنين سيستمي، كاركرد اثربخش آموزش ضمن كار را با مشكل مواجه خواهد ساخت. از جمله پيامد اين مساله، كاركرد سليقه اي و بي نظمي و كار غيراصولي در آموزش ضمن كار خواهد بود. اين مساله زماني حادتر خواهد شد كه سازمان ها داراي ساختارهاي عمودي باشند.

  • عدم وجود نظام مهارت سنجي

مهارت سنجي قبل از شروع فرآيند آموزش ضمن خدمت از اساسي ترين محورهاي زيرساخت استقرار نظام آموزش ضمن خدمت در سازمان است. به ويژه سازمان هايي كه ماهيت توليدي دارند و از مهارت هاي ويژه و متنوع بهره مي برند. وجود نظام مهارت سنجي ( نوعي نيازسنجي آموزشي براي شروع مطالب به شمار مي آيد) قبل از شروع، رويكردي است كه ميزان مورد نياز آموزش و سطح دانش فراگيران آينده را براي مربي مشخص مي كند كه علاوه بر جلوگيري تكرار مطالب از خستگي آن نيز مي كاهد و موجب شوق در يادگيري گرديده و از اتلاف زمان در سازمان و مربي جلوگيري مي كند. اشراف به اين مقوله براي مربيان ضمن خدمت كاملا ضروري است. شروع آموزش بدون هيچ استراتژي مشخص نوعي اتلاف وقت است. نكته اي كه نبايد معقول واقع شود اين است كه سرپرستان خطوط توليدي بايد علاوه برمربيان اطلاع كافي بيابند تا بتوانند كمك موثرتري براي آموزش ضمن خدمت انجام دهند. هرچه سرپرستان به مولفه هاي استقرار نظام ضمن كار آگاه‌تر باشند، فعاليت ها دقيق تر و هدايت و آموزش اثربخش تر خواهد شد كه حاصل اين كار براي سرپرستان ترسيم ماتريس شرايط دانشي كاركنان تحت سرپرستي است تا بهتر بتوانند نيروهاي خود را سازماندهي كنند(ملائيان،1383)[1]

[1] مقاله آموزش حين کار، رويکردي مؤثر در افزايش کارآيي و تسهيم دانش درلايه هاي سازماني،ماهنامه مهندسي خودرو و صنايع، ملائيان، 1388

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

  1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir