دسته‌بندی نشده

نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي شهرستان صومعه سرا-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

.  مدل نهاده پر بازده:

اشتیاق شدید در پذیرش مدل نهاده پربازده ، وتبدیل آن به یک مکتب اقتصادی مرهون گسترش مطالعاتی است که نرخ بالای بازده گذاری های عمومی در تحقیقات کشاورزی را گزارش می کردند . هم چنین مرهون تلاش هایی بود که برای توسعه گونه های مختلف غله پر بازده مناسب برای مناطق گرمسیر به عمل می آمد. نهاده های جدید پربازده را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد:

1)ظرفیت موسسأت پژوهشی بخش های خصوصی وعمومی برای ایجاد دانش فنی جدید

2) ظرفیت بخش های صنعتی برای توسعه ، تولید وبازار رسانی نهاده های فنی جدید

3) ظرفیت زارعان در کسب دانش جدید وبکار بستن مؤثر نهاده های جدید (همان ، ص127)

 

2-10-4. مدل موقعيت

این مدل در زمینه جغرافیایی کاربرد زیادی دارد و بر اثر تقاضای محصولات کشاورزی بخصوص از مراکز مصرف و شهری و به موفقيت عوامل تولید در زمینه توسعه کشاورزی خیلی توجه می کند و دقیقا نظریه فون تونن منطبق با این مدل است . اساس نظریه بر این اصل است که مراکز مصرف چگونه می تواند روی درجه فشردگی کشت و نوع محصول اثر بگذارد . (ورنون، روتان، 1378،ص51)

 

 

 

2-10-5.  مدل انتشار

مدل انتشار امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد ، بخش نوآوری و دستیابی به تکنولوژی هاي جدید و یافته های علمی از طریق مرکز یا خاستگاه اصلی انتشارممكن است از یک کشور يا شهر به کشور یا شهر دیگر از یک آزمایشگاه به سایر نقاط پخش شود که این نشر بر اثر جابجایی و انبساطی صورت می گیرد و مدل کشت محصولات کشت دوم نیز به همین صورت بوده است که اول از یک خانواده در سطح روستا اقدام شده و بر حسب جایگاه اقتصادی که دارد کم کم به بیشتر روستاها و از آنجا به شهرستانهای مختلف در استان منتشر شده است. دیده می شود  که ابتدا کند و بتدریج سریعتر شده است و بر حسب اینکه اطلاع رسانی هر چه عمیق تر صورت بگیرد زمینه نوآوری در فعالیت هاي کشاورزی سریعتر خواهد بود . (همان،ص52)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir