دسته‌بندی نشده

سنجش راهكارهايي استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت،جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران -پايان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان

مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان بر سه اصل استوار است :

 • سازمانها بايد پويا و متحول باشند و آموزش مسئول حفظ و تقويت اين پويايي است .
 • هر شغل ماهيتي دارد و تمام مشاغل به تناسب از زمينه هاي ارتباطي خاص خود برخوردارند .
 • متغير بودن تواناييهاي مورد نياز براي هريك از مشاغل در زمانهاي مختلف
  ( شبلي , 1376 , ص 77)

ماهيت اين مدل مطابق شكل زير است

نمودار (2-3)، شبلي , 1376

5- مدل رويكرد سيستمي به آموزش

اين رويكرد  برتعيين اهداف آموزشي، تجارب يادگيري كنترل شده براي رسيدن به اين اهداف تاکيد دارد ، معيارهاي عملكرد و ارزشيابي اطلاعات اين رويكرد عبارتند از :

 • براي اصلاح مداوم فراگرد آموزش باز خورد را به كار مي گيرد . از اين ديدگاه برنامه هاي آموزشي هيچ گاه محصولات تمام شده نيستند . آنها با اطلاعاتي كه نشان دهنده برآورده شدن اهداف آرماني است انطباق داده مي شود .
 • اين رويكرد پيچيدگي هاي تعامل بين اجزا را شناسايي مي كند .
 • اين رويكرد يك چارچوب اجرايي براي برنامه ريزي وباقي ماندن و ادامه دادن به اهداف آرماني را فراهم مي آورد و در اين چارچوب يك پژوهش و تعيين اينكه كدام برنامه در رسيدن به اهدافشان موفق بوده اند ضروري است .
 • ديدگاه كل گرايانه دارد و يك مجموعه كلي از تعامل بين خرده سيستم ها است .

آموزش وارزشيابي يك مرحله ديگر كه شامل مقاصد آموزش است دارد كه شامل اعتباريابي آموزش به شرح ذيل مي باشد :

 • اعتبار آموزش ( يادگيرندگان در طول دوره آموزشي چه چيز را فرا مي گيرند . )
 • اعتبار انتقال ( آيا آنچه در طول آموزش آموخته شده است مي تواند عملكرد سازمان را بهبود بخشد. )
 • اعتبار درون سازماني (آيا عملكرد يك گروه جديد از يادگيرندگان با عملكرد گروه اصلي يادگيرنده همان برنامه آموزشي سازگار است .)
 • اعتبار بين سازماني ( آيا يك برنامه آموزشي اعتبار يابي شده در يك سازمان مي تواند به گونه اي موفقيت آميز در سازمان ديگر اجرا شود .) ( گلدستين , 1992 , ص 21 )

بنابراين , با توجه به مدلهاي گوناگون ارائه شده درباره مراحل و فرايند هاي آموزش درسازمان , فرايندي را كه در سازمانهاي مختلف تقريبا همه گير است وجامعيت دارد واجرا مي شود به قرار ذيل است :

الف : تشخيص نياز آموزشي

ب   : تدوين اهداف برنامه آموزشي

ج   : تعيين محتواي مورد نياز برنامه آموزشي

د  : انتخاب روشهاي آموزش

ذ  : اجراي برنامه آموزشي

            ه  : ارزشيابي برنامه آموزشي

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir