دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:شناسایی وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول آموزش كاركنان

آموزش ماهيتاً در بسترهاي متفاوت، كاركرد انتقال اطلاعات، دانش، معلومات و مهارت هاي خاصي را به فراگيران بر عهده دارد. ولي اين كاركرد، در شرايط متفاوت از سازوكارها و اصول متفاوتي پيروي مي كند. هرچه اين سازوكارها و اصول با شرايط و زمينه هاي مربوط هماهنگي بيشتري داشته باشند، آموزش را كاراتر و موفق تر خواهند نمود.

اصول آموزش كاركنان با توجه به مقتضيات سني، شغلي، زماني، محتوي و… شرايطي را بر آموزش‌ها حاكم مي كند كه از يك سو فراگيران، توانايي سازگاري با آن را داشته باشند و از سوي ديگر، آموزش ها قادر باشند حداكثر اطلاعات، دانش و مهارت هاي مورد نياز كاركنان را در شرايط زماني محدود منتقل نمايند. لذا بهره برداري صحيح از مزاياي آموزش كاركنان و تحقق اهداف سازمان مستلزم توجه به اصولي چند مي باشد:

  • هماهنگي رسالت ها و اهداف كلي آموزش كاركنان با ويژگي هاي نظام آموزش رسمي جامعه

اين اصل بيانگر آن است كه علي رغم تفاوت در سازوكار و اهداف آموزش كاركنان با نظام آموزش رسمي كشور، آموزش كاركنان بايد يك نوع هماهنگي كلي با رئوس اهداف و روح حاكم بر آموزش و پرورش رسمي جامعه داشته باشد. به عبارت ديگر همانند آموزش رسمي، آموزش كاركنان نمي بايد جدا از فرهنگ، ارزش ها، ايدئولوژي ها و نگرش هاي اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه باشد.

  • ارتباط تنگاتنگ با نيازهاي شغلي، توسعه اي و فردي كاركنان

هدف نهايي آموزش كاركنان، مرتفع نمودن نيازهاي شغلي، توسعه اي و فردي كاركنان و سازمان‌هاست. برقراري ارتباط نزديك بين نيازهاي سازمان، شغل، فرد و برنامه هاي آموزشي كاركنان وايجاد هماهنگي بين اين مولفه ها، مي تواند اهداف آموزشي و توسعه اي را به نحو مطلوب محقق نمايند.

  • مداومت آموزش

آموزش هاي شغلي و عمومي كاركنان معطوف به زمان و مقطع خاصي از كارنامه شغلي كاركنان نيست؛ بلكه متناسب با تغييرات و تحولات علمي، فن آوري، سازماني و فردي بايد آموزش هاي جديدي برنامه ريزي و اجرا شوند. كهنه و منسوخ شدن دانش انسانها با توجه به پيشرفت هاي شگفت آور و شتابزده جهاني، اين ويژگي را در آموزش كاركنان برجسته تر كرده و تاكيد مي كند كه آموزش كاركنان مي تواند نقش بسزايي در سازگاري و توسعه منابع انساني براي مقابله با شرايط و تغييرات محيطي و سازماني جديد ايفا نمايد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

  1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir