دسته‌بندی نشده

تاثیر وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

-مزاياي آموزش كاركنان

 • به کاهش تضادها و فشارهاي عصبي در سازمان کمک ميکند.
 • به افراد در حل مشکل و اخذ تصميم به گونه اي اثربخش کمک ميکند.
 • توسط آموزش، رشد انگيزش ، احساس مسئوليت و حس تشخيص افراد ارتقاء مييابد.
 • اعتماد به نفس و دستاوردهاي فردي را ارتقاء ميدهد.
 • در ارتقاء مهارتهاي رهبري، ارتباطات و سلوک رفتار کمک ميکند.
 • رضايت حرفه اي را افزايش ميدهد.
 • با افزايش مهارتها افراد را به سوي دستيابي به اهداف شخصي شان سوق ميدهد.
 • نيازهاي شخصي کارآموزان و آموزش دهندگان را ارضاء ميکند.
 • مسير رشد آتي کارآموز را فراهم ميکند.
 • حس يادگيري را ارتقاء ميدهد.
 • ترس از قبول وظايف جديد را کاهش ميدهد.
 • ارتباطات بيان افراد و گروهها را بهبود ميبخشد.
 • به توجيه کارکنان جديد و آنهايي که به گروه بالاتر رفته اند يا به مشاغل جديد منصوب شده اند، کمک ميکند.
 • سياستهاي سازمان مقررات و قوانين را پايدار ميکند.
 • اخلاقيات را پايدار ميکند.
 • پيوستگي را در گروه به وجود مي آورد
 • فضاي مناسبي را براي رشد هماهنگي و يادگيري فراهم ميکند.
 • سازمان را به محل بهتري براي کار و زندگي تبديل ميکند.
 • موجب بهبود منافع و يا برخورد مثبت تري در افراد ميشود.
 • دانش کاري و مهارتها را درتمام سطوح سازمان بهبود ميبخشد.
 • روحيه نيروي کار را بهتر ميکند.
 • به افراد کمک ميکند تا خود را با اهداف سازمان همسو کند.
 • به ايجاد يک تصور بهتر از سازمان کمک ميکند.
 • اعتبار صراحت و اعتماد را در سازمان رواج مي دهد.
 • روابط بين فرا دست و زيردست را بهبود ميبخشد.
 • نيل به اهداف سازماني را تسهيل مي نمايد.
 • به توسعه سازماني کمک ميکند.
 • به تهيه دستورالعملهاي کاري کمک ميکند.
 • به درک و اجراي سياستهاي سازماني ياري ميدهد.
 • درباره نيازهاي آتي سازمان در تمام زمينه ها اطلاعات لازم را فراهم ميکند.
 • حل مشکلات و اخذ تصميم به گونه اي اثربخش تر در سازمان شکل ميگيرد.
 • به ارتقاء سازمان از درون کمک ميکند.
 • به درک و اجراي سياستهاي سازماني ياري ميدهد.
 • به افزايش کارايي يا بهبود شرايط کاري کمک ميکند.
 • به کاهش هزينه ها در بسياري از زمينه ها مانند توليد، امور اداري و پرسنلي و… کمک ميکند.
 • احساس مسئوليت سازماني در افراد را در زمينه هاي کارآمدي و کسب دانش به وجود مي آورد.
 • روابط کاري را بهبود مي‌بخشد.

هزينه هاي مشاوره اي برون سازماني را کاهش ميدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

 1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir