دسته‌بندی نشده

تاثیر مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم-پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

. کشاورزی :

کشاورزی را پرورش هدف دار دامها و گیاهان زراعی جهت تامین احتیاجات انسانی تعریف کرده اند. بنابراین واژه (( هدف دار )) ،شکارچیان و گرد آورندگان مواد غذایی که گیاهان و حیوانات را برای تغذیه به کار می برند و خود آنها را اهلی کرده اند، مستثنا می کند. اگر چه در طبقه بندی های اقتصادی،امور جنگل داری و شیلات را نیز جز کشاورزی قلمداد می کنند.اگر کشاورزی متنوع است، پیچیده نیز هست و باید مشخص گردد که جغرافیدانان سعی در توصیف و بیان چه ویژگیهایی ا زفرآیند تولید کشاورزی را دارد. با این وجود،متغیر های زیادی وجود دارد که تنوع را شدت می بخشد. ( گریگ، ،1382 ، 5-4)

در کشورهای در حال توسعه تولیدات کشاورزی اغلب در روستا یا در نزدیکی آن مصرف می شود، در جایی که در کشورهای پیشرفته کشاورزان آنچه را تولید می کنند، به فروش می رسانند. دلیلی که چرا کشاورزی دنیا متغیر است به فرهنگ و محیط زیست ارتباطدارد.عناصر محیط زیست، از جمله آب و هوا، خاک و توپوگرافی محدودیت های گسترده ای در عملیات کشاورزی بوجود می آوردو کشاورزان بری تغییر محیط زیست در گوناگونی روشها قدرت انتخاب دارند.کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که به تنوع محلی بسیار زیاد زیست محیطی و شرایط فرهنگی بستگی دارد. کشاورزان با افزایش دانش خود در زمینه تناوب زراعی و شیوه های کشت به موفقیت های زیاد نایل شده اند.البته الگوهای گستردهآب و هوایی و شرایط محلی خاک بر تولید محصولات گیاهی یک ناحیه اثر می گذارد، به هر حال، در هر جامعه کشاورزی،شناخت علمی آنها از شرایط زیست محیطی و برخی فناوری ها برای تغیر چشم انداز جامعه عمل پوشانده اند .این که کشاورزان با محیط طبیعی خود چگونه عمل می کنند،بر طبق اعمال روزانه، قابلیت دسترسی به فناوری و دیگرآداب فرهنگی متغیر است. آنها عملیات کشاورزی را بر پایه آگاهی انتخاب می کنند،زیرا یک جامعه ممکن است از برخیمواد غذایی با ارزش زیاد حفاظت کند، در حالیکه دیگران از این امر اجتناب می کنند. کشاورزی در کشورهای توسعه یافته به عنوان دادو ستد بزرگ، در کشورهای در حال توسعه از اجزای عمده تجارت بین المللی به حساب می آید.( خالدی، 1384 ص 161 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir