دسته‌بندی نشده

تاثیر راهكارهايي استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت،جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران -پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 روش مبتني بر تحقيق موردي[1]

  1. پست هاي آموزشي، در اجراي اين روش سعي مي شود مهارت مديران تازه وارد به شركت افزايش يابد، به فرد تحت آزمايش پست ستادي داده مي شود و زير نظر يك مدير به كار مشغول مي گردد. معمولاً عنواني كه به چنين شخصي مي دهند معاونت يا دستيار است. چنين پست هايي اين فرصت را به مدير تحت آموزش مي دهد تا وي با كسي كه الگوي مدير موفق است، همكاري كند، يعني همان كسي كه حتي گرفتن تماس با وي تقريباً غير ممكن بود.
  2. سرانجام فعاليت هاي برنامه ريزي شده است كه در آن افراد تحت آموزش را به كارهاي مهم مي‌گمارند تا آنان بتوانند تجربه ها و توانايي هاي خود را بهبود بخشند. از افراد تحت آموزش خواسته مي‌شود تا سرپرستي يك گروه كاري را بر عهده بگيرند يا در يك كميته مهم شركت كنند. چنين تجربه هايي مي تواند به آنان كمك كند تا درباره فعاليت هاي سازمان اطلاعاتي عميق بدست آورند و مهارت خود را در زمينه روابط انساني بهبود بخشند.

 

در اين روش به كارآموز، شرحي نوشته شده از مساله سازمان را ارائه مي كنند. اين شخص قضيه را به صورت مخصوص تجزيه و تحليل مي كند، مساله را شناسايي مي نمايد و دستاوردها يا راه حل ها را با ساير كارآموزان در ميان مي گذارد و با آنها به بحث مي پردازد. اين روش با اين هدف به اجرا در مي آيد كه به كارآموزان تجربه اي واقعي در زمينه شناسايي و تجزيه وتحليل مسائل در محيطي كه زير نظر يك كارشناس آزموده انجام مي شود، آموزش داده شود و در بحث هاي كلاسي كارآموزان در مي يابند كه براي دست يازيدن به مساله هاي سازمان و ارائه راه حل، ‌مي توان به روش هاي مختلف عمل كرد. همچنين كارآموزان اين مطلب را مي آموزند كه اغلب راه حل هاي آنها تحت تاثير نيازها و ارزش ها قرار مي گيرد. روش تحقيق موردي كه به صورت آرماني يا مطلوب به اجرا درآيد، داراي پنج ويژگي عمده خواهد بود: 1) توجه كردن به مسائل واقعي سازمان، 2) حداكثر مشاركت افرد در بيان ديدگاه ها، بررسي ديدگاه هاي ديگران، برخورد عقايد و ديدگاه هاي مختلف و 3) اتخاذ تصميم كه در سايه كمترين ميزان وابستگي اعضاي سازمان گرفته مي شود، يعني4) كساني كه، به نوبه خود داراي اين ديدگاه هستند كه به ندرت امكان دارد پاسخي كاملا درست يا نادرست باشد و نيز اين كه قضيه ها يا موردهاي مورد بحث نمي توانند كامل باشند؛ واقعيت هم به همين صورت است و سرانجام اين كه 5) اين افراد باز هم مي كوشند با استفاده از روش مبتني بر تحقيق موردي تا آنجا كه امكان دارد داستان هايي در سطوح مناسب بسرايند.

[1] Case study method

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

  1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir