دسته‌بندی نشده

بررسی وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه-دانلود پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

8 چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت

2-1-8-1 عوامل سيستمي و ساختاري

در ادامه به چالش ها و موانع سيستمي و ساختاري تاثيرگذار براستقرار نظام آموزش حين كار اشاره مي شود.

  • نگاه سنتي به فرآيند آموزش

از ايرادات وارد بر نظام آموزش ضمن خدمت نگاه سنتي به فرآيند آموزش و متكلم وحده بودن مربيان تاكيد شده است. اشكال اساسي اين نوع آموزش، اين است كه مربيان بايد دائماً در خطوط توليد حضور داشته باشند. زماني هم كه كارشان به اتمام مي رسد به خاطر عدم وجود نگرش سيستمي و جانشين سازي از رويكرد ارائه آموزش با جابه جايي و ترك افراد در سازمان نقص قبلي دوباره پديدار مي شود.

  • نبود استراتژي مشخص

نبود استراتژي مشخص براي آموزش، كه در اين نظام، حضور مربيان به صورت مداوم مفهوم مي‌يابد. همچنين به خاطر عدم نگرش به گزينش جانشين و الگوسازي مناسب رويكرد هرگونه تغييري مي‌تواند متوقف كننده فرآيند آموزش باشد.

  • عدم مستندسازي در فرآيند آموزش ضمن خدمت

عدم ثبت اشتباه به علت پنهان كاري و عدم تمايل اعلام توسط فردي كه اشتباه از سوي وي صورت گرفته يك چرخه تا زماني كه افراد وظايف خود را كم و بيش از روي عادت ايفا مي كنند و احساس واقعي نسبت به آن چه انجام مي دهند ندارند، كارها پيچيده و خطرناك مي شوند، ميزان خطاها بالا رفته و بهره وري كاهش مي يابد.

  • عدم به روزآوري مستندات رويه هاي كاري

اين احتمال هميشه وجود دارد كه بين آنچه به عنوان روش هاي اجرايي و راهنمايي كاري و نگهداري و عيب يابي قيد شده و آنچه كاربران به طور عملي انجام مي دهند، يك فاصله فاحش وجود دارد. اين اختلاف به دليل دقيق نبودن و ناقص بودن رويه ها، عدم به روزآمدي آنها در هم سويي با تغييرات و تجهيزات و استفاده از كتاب هاي راهنما به ميزان متداول است. همچنين اختلاف رويه ها و دستورالعمل هاي اجرايي، از مشكلات ساختاري طراحي نظام آموزش ضمن خدمت است.

  • انجام آموزش خارج از محل كار

اكثر آموزش ها، خارج از محل كار برگزار مي شوند و اين مقوله باعث مي شود ابزاري عيني براي سنجش عملكرد و استاندارد سازي وجود نداشته باشد در اين راستا، آموزش سيستماتيك و يكپارچه نبوده و در بهترين حالت گاهي موفق و گاهي ناموفق است. انجام وظايف كم و بيش از روي عادت و بدون فكر انجام مي شود. اين امر باعث مي شود كه افراد احساس واقعي نسبت به آنچه كه انجام مي‌دهند، نداشته باشند همچنين عامل موثري است براي زماني كه كارها مقداري پيچيده و خطرناك مي شوند و ميزان خطا افزايش و بهره وري كاهش مي يابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

  1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir