دسته‌بندی نشده

بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان -دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

.  برنامه ريزی توسعه روستايي با تاکيد بر برنامه ريزی توسعه اقتصادی 

توسعه به معنی استفاده از ظرفیت های یک کشور برای تامین شرایط بهتر و وضع مطلوب برای مردم است و امکان ندارد توسعه یک کشور بدون نقش آفریني زنان و مردان محقق شود. برنامه ریزی روستایی فرایند پیچیده و در بر گیرنده ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی است  که از یک طرف بهره وری های اقتصادی حاکم بر روستاها و از طرف دیگر کارآیی های مربوط به زیر ساختها و امکانات رفاهی روستاها را به خود اختصاص میدهد و یک فرآیند همه سو نگر و ترکیبی است که به بخش خاصی وابسته نیست ، بدین ترتیب برای گسترش یک بخش اقتصادی خاص در یک منطقه روستایی برنامه ریزی برای خدمات اجتماعی یا تسهیلات عمومی در داخل یک بخش و یا یک دهستان و برنامه ریزی برای کاهش فقر تلاش می نماید تا از طریق بهبود اطلاعات نهادها ، فنون تکنولوژی ، زیر ساخت و بازاریابی وضعیت تولید و امکانات ، کسب درآمد را بهبود بخشد. (مطیعی لنگرودی ، 1382 ص 17-16)

در یک برنامه ریزی صحیح روستایی تلاش برای تدوین رابطه صحیح بین احتیاجات اجتماعی و منابع طبیعی بالقوه و بالفعل بر اساس تهیه و تدوین یک برنامه در روستاها به شرطی که شامل کلیه ساکنین روستاها بویژه طبقات فقیر جامعه روستایی باشد صورت می گیرد. ( آسایش،1381،  ص 45-44 )

برنامه ریزی توسعه روستایی به عنوان عمل سنجيده و در راستای دستیابی به زمینه ها و اهداف توسعه روستایی است . اینگونه کشورها قادر به استفاده از منابع عظیم نیروی انسانی و پتانسیل های بالقوه محیط طبیعی نمی باشد در بررسی اقتصاد و جغرافیای روستایی این کشورها اولین مسئله ای که بر می خوریم عدم وجود تاسیسات زیر بنایی در محیط روستا و همچنین عدم برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تاسیسات روستایی است . تداوم این مسئله باعث  شکاف و اختلاف فضاهای شهری و روستایی در اینگونه کشورها شده است.   ( شمس آبادی ، 1375 ص 15-14 )

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir