دسته‌بندی نشده

بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

0  =H0 :ρ

   0    H1 : ρ

    اگر همبستگی بین خطاها با ρ نشان داده گردد، در این صورت آماره دوربین واتسون به کمک ارتباط زیر بدست می آید.    

                                           DW=2(1-ρ)

        مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و 4+ قرار دارد، در این مدل وقتی که ρ مثبت باشد خود همبستگی مثبت و وقتی که منفی باشد، خود همبستگی منفی هست، و در صورتیکه 0=ρ باشد، خود همبستگی وجود ندارد[11].                                                         

مقدارآماره های T ، F و DW  برای هر مدل و هر دوره به توضیح جدول زیر توسط نرم افزار spss  محاسبه می گردد.

جدول (3-1) محاسبه نوع آزمون و آماره مورد بهره گیری در پژوهش

2- بین تکانه های جریان وجوه نقد (  تغییرات وجوه نقد عملیاتی ) با ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.

جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 384 تا پایان سال 1386 می باشد. نمونه پژوهش شامل 102 شرکت از شرکتهای فعال تولیدی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مورد پژوهش می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری حذفی بهره گیری گردید، و روش پژوهش توصیفی کاربردی مبتنی بر تحقیقات تجربی می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها بهره گیری ازمدل های رگرسیونی، متناسب با معادلات جریان وجوه نقد طبق بیانیه دو استاندارد حسابداری مالی ایران و بیانیه 95 (FASB)، می باشد.

سرانجام، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آماره های F و T و آزمون دوربین واتسون (DW) بهره گیری شده می باشد.

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir