دسته‌بندی نشده

بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران – پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 صورت جریان وجوه نقد، مطابق با استاندارد حسابداری ایران می باشد. در این راستا، چهار مدل رگرسیون از معادله جریان وجوه نقد (معادله9- 6) به انضمام مدل رگرسیون مخارج   سرمایه ای (معادله10) ایران، مشابه مدل های رگرسیون معادله جریان وجوه نقد(FASB)  می باشد. دو مدل باقیمانده نیز به توضیح زیر ( معادلات 12و13 ) طراحی شده می باشد.

معادله (12)              

معادله (13)                          

         به کمک هر یک از مدل های رگرسیون (13- 6) و بر مبنای پنج بخشی بودن صورت جریان وجوه نقد بر اساس استاندارد ایران و مطابق با سه بخشی بودن صورت جریان وجوه نقد (FASB) می توان تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر روی ساختار سرمایه و دارایی را مورد آزمون قرار داد.

 به مقصود آزمون فرضیه های پژوهش مراحل زیر اجرا خواهد گردید.

  • تکانه های جریان وجه نقد ( تغییرات در وجه نقد عملیاتی ) به عنوان متغیر ( های) مستقل (ocft-2 ,ocf t-1,ocft) و وجوه نگهداری شده، سرمایه گذاری، سود سهام، تأمین مالی خارجی، بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ومالیات بر درآمد به عنوان متغییر(های) وابسته  در فاصله زمانی ( 1386 1384) در نظر گرفته شده می باشد.

           برای آزمون این فرض، از آماره با سطح اطمینان 90%  بهره گیری می گردد. اگر مقدار t  محاسبه شده از مقدار بحرانی t در یک سطح معنی دار تجاوز کند، فر ضیه صفر رد می گردد، و اگر این طور نباشد آن را نمی توان رد نمود. تایید فرض صفر به مفهوم بی معنا بودن ضریب مـــورد نظر، ورد فرض صفر به مفهوم معنادار بودن ضریب مورد نظر می باشد. به عبارت دیگر از آماره t برای آزمون وجود یا عدم وجود ارتباط      معنی دار بین  متغیرهای مستقل (تکانه های جریان وجوه نقد) و متغیر وابسته (ساختار دارایی و سرمایه) بهره گیری می گردد.

ج – آماره  دوربین – واتسون

  برای آزمون همبستگی پیاپی در جملات خطا از آزمون دوربین واتسون بهره گیری می گردد.  به عبارت دیگر، برای آزمون خود همبستگی خطای رگرسیون از آماره دوربین واتسون (  DW) بهره گیری می گردد، در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد، اگر این طور نباشد می توان از معادله خط رگرسیون مورد نظر بهره گیری نمود. برای آزمون دوربین واتسون فرضیه به صورت زیراست[11]:

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir