دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:سنجش رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تعریف عملیاتی واژه ها

استفاده از دولت الکترونیک

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 1 تا 7 پرسشنامه میزان استفاده از دولت الکترونیک به‏دست می‏آورد، نشان‏گر میزانی است که او از خدمات دولت الکترونیک بهره می­برد. بالاترین امتیاز 35 و پایین‏ترین امتیاز 7 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، میزان استفاده او از دولت الکترونیک بیشتر است.

اعتماد عمومی

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 1 تا 28 پرسشنامه اعتماد عمومی به‏دست می‏آورد، نشان‏گر میزان اعتماد عمومی نسبت به خدمات دولت الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز 140و پایین‏ترین امتیاز 28 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، میزان اعتماد او به دولت بیشتر است.

اطمینان

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های1 تا 13پرسشنامه اعتماد عمومی به‏دست می‏آورد، نشان‏گر میزان اطمینان نسبت به دولت می‏باشد. بالاترین امتیاز65 و پایین‏ترین امتیاز13 می‏باشد و هرچه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، میزان اطمینان نسبت به خدمات دولتی بیشتر است.

 

درست‏کاری

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 14 تا 21 پرسشنامه اعتماد عمومی بدست می‏آورد، نشان‏گر میزان حس درست‏کاری نسبت به خدمات الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز 40و پایین‏ترین امتیاز 8 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، میزان حس درست‏کاری نسبت به خدمات دولتی و دولت بیشتر است.

خطرپذیری

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 22 تا 28 پرسشنامه اعتماد عمومی بدست می‏آورد، نشان‏گر میزان حس خطرپذیری نسبت به خدمات الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز 35و پایین‏ترین امتیاز 7 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، میزان حس خطرپذیری نسبت به دولت بیشتر است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلي

  1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

  1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  2. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
  3. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  4. پیش­بینی میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

  1. تعیین میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  2. تعیین میزان اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
  3. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  4. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی (مورد مطالعه،اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه شهید-3CXDD744

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir