دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

قیمت گذاری اختیار معامله

اگر حركتهاي قيمت سهام در طول عمر اختيار معامله، از درخت دوجمله ا ي يک دوره ا ی تبعيت كند، ميتوان يك سبد بدون ریسکمتشكل از سهام و اختيار معامله ايجاد نمود. در دنياي بدون فرصت هاي آربيتراژي، سبد های بدون ریسکمي بايد بازدهي برابر با نرخ بهره بدون ریسکداشته باشد. با توجه به اين نكته ميتوان اختيار معاملات را با توجه به سهام پايه آنها قيمت گذاري كرد. لازم به يادآوري است كه لازم نيست در هر گره از درخت دوجمله اي، احتمالات حركت قيمت سهم به سمت بالا يا رو به پايين را بدانيم. هنگامي كه حركتهاي قيمت سهم به صورت درخت دوجمله اي چند دوره ای باشد، قيمت گذاري اختيار معامله با شروع كار در زمان T (انتهاي درخت) آغاز و با حركت به سمت عقب ادامه پيدا ميكند. قيمت اختيار معامله را در هر گره به طور مستقل محاسبه ميكنيم و در نهايت قيمت اختيار معامله را در گره ابتدايي بدست مي آوريم. همچنين در هر گره از حركت قيمت سهم رو به بالا يا رو به پايين، تنها شرط «عدم وجود آربيتراژ » برقرار است و لازم نيست احتمال افزايش يا كاهش قيمت سهم را بدانيم.

رويكرد ديگري براي اندازه گيري اختيار معامله سهام وجود دارد كه به «ارزش گذاري بي تفاوت نسبت به ريسك» معروف است. اين اصل بيان ميكند كه در هنگام ارزش گذاري اختيار معامله با توجه به سهام پايه آن، ميتوان شرايط بي تفاوت نسبت به ریسکرا فرض كرد. پاسخ هاي بدست آمده (قيمت) در شرايط بي تفاوت نسبت به ریسکبا پاسخهاي بدست آمده در شرايط عدم وجود آربيتراژ مشابه مي باشد.

دلتاي يك سهم تأثير تغيير قيمت دارايي پايه را بر روي قيمت اختيار معامله نشان ميدهد؛ به عبارت دیگر، مقدار دلتا، معادل نسبت تغييرات قيمت اختيار معامله به تغييرات قيمت سهام پايه است. براي ايجاد يك موضع معاملاتی بدون ريسك، يك سرمايه گذار مي بايد به ازای هر اختيار معامله فروخته شده ، دلتا سهم بخرد. بررسي يك درخت دوجمله اي در حالت كلي نشان ميدهد كه دلتا در طول عمر اختيار معامله تغيير ميكند. این موضوع بدین معنی است که براي پوشش خطر موقعيت اختيار معامله، لازم است با توجه به تغییر دلتا، درصد نسبت سهام پايه نگهداري شده را تغيير دهيم.

در قيمت گذاري اختيار معامله سهام معمولاً فرض را بر اين ميگذاريم كه قيمت يك سهم در مقطع زماني آتي با توجه به قيمت امروز آن، به صورت تابع لگاريتم نرمال است و اين فرض به نوبه خود دلالت بر اين دارد كه بازده مركب پيوسته سهام در يك دورة زماني داراي توزيع نرمال ميباشد. هر چقدر افق زماني ما گسترده تر باشد، ميزان عدم اطمينان در مورد قيمت هاي آتي سهام افزايش مي يابد. به طور اجمالي ميتوان گفت كه انحراف معيار قيمت سهام متناسب با جذر مدت زمان مورد بررسي است. براي برآورد ميزان نوسان پذيري قيمت يك سهم، با استفاده از روش تجربي لازم است كه قيمت هاي سهام را در مقاطع مشخص و ثابت زماني يعني به صورت هر روز، هر هفته يا هر ماه مشاهده كنيم. در هر دورة زماني لگاريتم طبيعي نسبت قيمت سهام در پايان دورة زماني خاص را به قيمت سهام در ابتداي دورة مذكور محاسبه ميكنيم. ميزان نوسانپذيري را ميتوان به عنوان انحراف معيار اعداد بدست آمدة فوق الذكر تقسيم بر جذر طول دورة زماني برحسب سال در نظر گرفت. معمولاً روزهايي كه بورس ها تعطيل هستند، در محاسبه زمان جهت محاسبه نوسان پذيري در نظر گرفته نمي شوند. ارزش گذاري اختيار معامله شامل ایجاد يك سبد بدون ریسکمتشكل از سهام و اختيار معامله است. چون كه قيمت سهام و قيمت اختيار معامله هر دو وابسته به يك منبع عدم اطمينان هستند، هميشه امكان تشكيل چنين بدره اي وجود دارد. بايد توجه داشت كه بدرة تشكيل شده فقط براي مدت زمان خيلي كوتاه، بدون ریسکباقي مي ماند ولي در صورت عدم وجود فرصت هاي آربيتراژي، بازده بدرة بدون ریسکهميشه برابر با نرخ بهرة بدون ریسکاست و اين واقعيت است كه مكانيسم تعيین قيمت اختيار معامله با توجه به قيمت سهام را ممكن مي سازد. معادله اوليه بلك- شولز ارزش يك اختيار خريد يا اختيار فروش آمريكايي صادره بر روي سهامي كه سود پرداخت نميكند، را با استفاده از پنج متغير محاسبه ميكند که این متغیرها عبارتند از: قيمت سهام، قيمت اعمال، نرخ بهرة بدون ريسك، نوسان پذيري قيمت سهم و زمان سررسيد. نكته جالب توجه كه در معادله بلك-شولز وجود دارد اين است كه بازده مورد انتظار سهام در معادله مذكور وارد نمي شود. يك اصل كلي معروف با عنوان ارزش گذاري بي تفاوت نسبت به ریسکوجود دارد كه بيان ميكند كه مشتقات صادره بر روي انواع اوراق بهادار را ميتوان با فرض بي تفاوتی نسبت به ريسك، ارزش گذاري كرد. اين فرضيه در عمل بسيار سودمند و مفيد است. در دنياي بي تفاوتي نسبت به ريسك، بازده مورد انتظار از همه اوراق بهادار معادل نرخ بهره بدون ریسکاست و نرخ صحيح تنزيل هرگونه جريان نقدي آتي نيز همان نرخ بهره بدون ریسکميباشد. نوسان پذيري ضمنی، همان ميزان نوسان پذيري كه وقتي در معادله بلك-شولز جايگذاري ميشود، قيمت بازار اختيار معامله را بدست مي دهد. معامله گران نوسان پذيري ضمني را كنترل ميكنند و برخي مواقع از نوسان پذيري ضمني قيمت اختيار معامله يك سهم استفاده ميكنند تا قيمت اختيار معامله ديگري بر روي همان سهم را محاسبه كنند. تحقيقات تجربي نشان ميدهد هنگامي كه بورس باز است، نوسانپذيري يك سهم بيشتر از هنگامي است كه بورس تعطیل است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا است که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است.

1-3-2 اهداف بورس کالا

  • ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها
  • سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله
  • کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
  • امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با استفاده از ابزار های نوین مالی
  • توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش
  • اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir