دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:ارائه قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

پوشش ریسک با استفاده از راهبردهای معاملاتی قراردادهای آتی

در اين قسمت دربارة روش هاي متفاوتي كه يك شركت ميتواند با اتخاذ يك موضع معاملاتي در قراردادهاي آتي، ریسکقيمت يك دارايي را خنثي نمايد، بحث.خواهیم کرد .اگروضعيت پوشش دهنده ریسکبه گونه اي است كه در صورت افزايش قيمت دارايي،صاحب سود و در صورت كاهش قيمت دارايي متحمل زيان خواهد شد، اتخاذ راهبرد پوشش ریسکدر موضع پیش فروش  مناسب است. اما اگر وضعيت پوشش دهنده ریسکبه نوعي است كه با كاهش قيمت دارايي، سود ميبرد و در صورت افزايش قيمت دارايي متحمل زيان ميشود، راهبرد پوشش ریسکدر موضع پیش خريد مناسب خواهد بود. انجام پوشش ريسك، راهي براي كاهش ریسکاست. پس نظر به مفهوم كاهش ريسك، راهبرد پوشش ریسکاصولاً بايد توسط فعالان بازار مورد استقبال قرار گيرد. ولي در واقع، پاره اي دلايل نظري و عملي وجود دارد كه شركتها از راهبرد فوق استفاده نميكنند. در سطح نظري ميتوان گفت سهامداراني كه سبد متناسبي از اوراق بهادار –كه داراي تنوع مطلوب است- نگهداري مي نمايند، بسياري از ریسکهايي را كه يك شركت با آنها مواجه است از بين مي برند. لذا نيازي ندارند كه شركت اين ريسكها را پوشش دهد. در سطح عملي ميتوان گفت، اگر شركت هاي فعال در يك صنعت خاصي از راهبرد پوشش ريسك  استفاده نكنند، اگر شركتي در آن صنعت بخواهد به تنهايي از راهبرد پوشش ريسك  استفاده نمايد، ممكن است به جاي كاهش ريسك، با افزايش ریسکمواجه شود. همچنين يك مدير خزانه داري از انتقاد ساير مديران در صورتي كه نتيجة عمليات در بازار نقدی سود آور و نتيجه عمليات پوشش ریسکزيان آور باشد، ممكن است وحشت داشته باشد. مهمترين مفهوم در پوشش ريسك، ریسکمبنا يا ریسکپايه است كه برابر با تفاوت قيمت نقدی و قيمت آتي يك دارايي مي باشد. ریسکمبنا، ناشي از عدم اطمينان پوشش دهندة ریسکنسبت به مقدار مبنا در تاريخ سررسيد پوشش ریسکمي باشد. معمولاً مقدارریسکمبنا براي دارايي هاي مصرفي بيشتر از دارايي هاي سرمايه اي است. نسبت پوشش ريسك، نسبت حجم موضع معاملاتي اتخاذ شده در قراردادهاي آتی به مقدار ريسکی است که در معرض آن قرار دارد. استفاده از نسبت پوشش ریسکبراي پوشش ریسکهمواره بهينه نيست. اگر پوشش دهندة ریسکتمايل داشته باشد واريانس يك موضع معاملاتي را به حداقل برساند، نسبت پوشش ریسکمتفاوتي، مطلوب خواهد بود. نسبت بهينه پوشش ريسك، برابر با شيب رگرسيوني است كه تغييرات در قيمت نقدی و تغييرات قيمت آتي را مرتبط با هم نشان مي دهد. قرارداد آتي شاخص سهام براي پوشش ریسکسيستماتيك در يك سبد سهام به كار مي رود. تعداد قراردادهاي مورد نياز برابر است با حاصل ضرب بتاي سبد در نسبت ارزش سبد به ارزش يك قرارداد آتي. همچنين مي توان با استفاده از قرارداد آتی شاخص سهام، بتاي يك سبد اوراق بهادار را بدون تغيير در سهام تشكيل دهندة آن، تغيير داد.هنگامي كه قراردادهاي آتي با سررسيد طولاني تر از تاريخ انقضای پوشش ریسکوجود نداشته باشد، راهبرد معروف به جلو انداختن پوشش ريسك  ممكن است مناسب باشد. اين راهبرد عبارت است از ورود در چند قرارداد آتي متوالي. هنگامي كه اولين قرارداد آتي به زمان انقضا نزديك مي شود، مسدود مي شود و پوشش دهندة ريسك، همزمان وارد يك قرارداد آتي با سررسيد ماهانه ديرتر ميشود. به همين ترتيب با نزديك شدن زمان انقضای قرارداد آتي دوم، قرارداد مزبور بسته ميشود و پوشش دهنده ریسکوارد معامله قرارداد سوم با سررسيد طولاني تر مي شود. راهبرد جلو انداختن پوشش ریسکزماني مناسب است كه بين تغييرات قيمتهاي آتي و تغييرات قيمتهاي نقدی همبستگي نزديكي وجود داشته باشد]20[

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا است که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است.

1-3-2 اهداف بورس کالا

  • ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها
  • سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله
  • کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
  • امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با استفاده از ابزار های نوین مالی
  • توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش
  • اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir