دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه:شناسایی رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلي

 1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 2. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
 3. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 4. پیش­بینی میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

 

1-4-3- اهداف جانبی

 1. تعیین میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 2. تعیین میزان اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
 3. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 4. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه

 

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلي

بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی رابطه معنادار وجود دارد.

 

1-5-2- فرضیه های فرعي

 1. بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی) رابطه معنادار وجود دارد.
 2. بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی) رابطه معنادار وجود دارد.
 3. بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)رابطه معنادار وجود دارد.
 4. میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک توسط ابعاد اعتماد عمومی قابل پیش­بینی است.

 

1-6- سؤال‏های جانبی

 1. استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه به چه میزان است؟
 2. اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه به چه میزان است؟
 3. نقش متغیرهای جمعیت‏شناختی در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
 4. نقش متغیرهای جمعیت‏شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟

 

1-7- تعریف واژه‌های تحقیق

1-7-1-تعریف نظری واژه‏ها

اعتماد بین جامعه و دولت[1]

این اعتماد را می‏توان به‏عنوان اطمینان به ‏اعتماد پذیری جامعه نسبت به‏نظام، باتوجه ‏به‏رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد (نادمی، 52:1388).

اعتماد عمومی[2]

اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببینند(لومن[3]، 180:1979)

اطمینان عمومی[4]

نوعی احساس مثبت است که مردم با گذشت زمان نسبت به دولت، مقامات سازمان‏های دولتی، عملکرد آنها پیدا می­کنند(منوریان و همکاران، 1388).

 

حس درست‏کاری[5]

انجام دادن كار از روي راستي و درستي، با امانت‏داري كاري را انجام دادن، صحيح و سالم انجام دادن كارها (کثیری ، 1384: 110).

خطر پذیری[6]

بیان کننده میزان خطرپذیری مردم در برقراری ارتباط با دولت و مقامات سازمان­های دولتی برای ارائه آزادانه انتقادت و پیشنهادات آنان می­باشد(حسنی، 1389).

دولت الکترونیک[7]

دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‏منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و 24 ساعته به مردم می­باشد(هولدن[8] ، 2003).

[1]-TrustBetween SocietyAnd Government

[2]-Public Trust

[3]– Luhmann

[4]-Confidence

[5]-SenseOf Integrity

[6]-Risk

[7]-E- Government

[8]–  Holden

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلي

 1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

 1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 2. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
 3. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 4. پیش­بینی میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

 1. تعیین میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 2. تعیین میزان اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
 3. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 4. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی (مورد مطالعه،اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه شهید-3CXDD744

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir