دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل۱-۲: مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

جدول۱-۳: سوالات متناظر متغیر اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………۶۰

جدول۲-۳: سوالات متناظر متغیر توامندی سازی…………………………………………………………………………………….۶۰

جدول۳-۳: سوالات متناظر متغیر رهبری خدمت‌گزار………………………………………………………………………………۶۱

جدول۴-۳: حجم جامعه آماری و حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………..۶۲

جدول۵-۳: مدل تحلیلی متغیر رهبری خدمت‌گزار…………………………………………………………………………………..6۵

جدول۶-۳: مدل تحلیلی متغیر توانمندسازی……………………………………………………………………………………………6۶

جدول۷-۳: مدل تحلیلی متغیر اعتماد سازمانی………………………………………………………………………………………..6۷

جدول۱-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………..۷۰

نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت………………………………………………………………….۷۱

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن…………………………………………………………………………۷۱

نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن…………………………………………………………………………۷۲

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………….۷۲

نمودار ۳-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………….۷۳

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار………………………………………………………………..۷۳

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار………………………………………………………………..۷۴

جدول ۵-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع مدیریت……………………………………………………………7۴

نمودار ۵-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع مدیریت……………………………………………………………7۵

جدول ۶-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب موقعیت در سلسله مراتب شرکت………………………….7۵

نمودار ۶-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب موقعیت در سلسله مراتب شرکت………………………….7۵

جدول ۷-۴: بررسی توصیفی رهبری خدمتگزار و ابعاد آن‌ها……………………………………………………………………7۶

نمودار ۷-۴: مقایسه میانگین نمرات ابعاد رهبری خدمتگزار…………………………………………………………………….7۶

جدول ۸-۴: بررسی توصیفی اعتماد سازمانی و ابعاد آن‌ها……………………………………………………………………….7۷

نمودار ۸-۴: مقایسه میانگین نمرات ابعاد اعتماد سازمانی………………………………………………………………………..7۷

جدول ۹-۴: بررسی توصیفی توانمندسازی و ابعاد آن‌ها…………………………………………………………………………..7۸

نمودار ۹-۴: مقایسه میانگین نمرات ابعاد توانمندسازی……………………………………………………………………………7۸

جدول ۱۰-۴: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی و ابعاد آن‌ها………………………………….7۹

جدول ۱۱-۴: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و توانمندسازی و ابعاد آن‌ها……………………………………..۸۰

جدول ۱۲-۴: بررسی تفاوت بین میانگین نمرات رهبری خدمتگزار در بین مدیران و کارکنان………………۸۱

جدول ۱۳-۴: بررسی تفاوت بین میانگین نمرات اعتماد سازمانی در بین مدیران و کارکنان………………….۸۲

جدول ۱۴-۴: بررسی تفاوت بین میانگین نمرات توانمندسازی در بین مدیران و کارکنان……………………..۸۳

جدول ۱۵-۴: میزان ضرایب تعیین ابعاد مربوط به هر متغیر……………………………………………………………………8۴

جدول ۱۶-۴: میزان ضرایب بتای استاندارد ابعاد مربوط به هر متغیر………………………………………………………8۴

نمودار ۱۰-۴: برآورد ضرایب استاندارد بتا در مدل……………………………………………………………………………………8۵

جدول ۱۷-۴: مقادیر آزمونt متناظر با ابعاد مربوط به هر متغیر…………………………………………………………….8۵

نمودار ۱۱-۴: برآورد ضرایب آزمونt در مدل……………………………………………………………………………………………8۶

جدول ۱۸-۴: بررسی مدل مفهومی کلی…………………………………………………………………………………………………..8۶

جدول ۱۹-۴: برآورد شاخص‌های مدل……………………………………………………………………………………………………..8۷

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسي از انجام تحقيق

در اين مطالعه محقق به دنبال بررسي تأثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمند سازي كاركنان در شرکت گاز استان مازندران مي باشد و اهداف زير را به صورت ويژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعيين و سنجش ابعاد رهبري خدمتگزار و رتبه بندي آنها،
  2. آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهكار و پيشنهاداتي براي توسعه، پرورش و بكارگيري رهبري خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir