دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

فهرست جدول‏ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول2-1- ویژگی انواع دولت الکترونیک…………………. 28

جدول2-2- خلاصه‏ای از ابتکارات جهانی دولت الکترونیک…….. 29

جدول 3-1-تعداد نمونه جامعه آماری……………………. 54

جدول3-2- سازگاري درونی…………………………….. 55

جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت.. 57

جدول 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات. 58

جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت  59

جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس وضعیت تاهل  60

جدول 4-5- مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر خدمات دولت الکترونیک (350n=)…………………………………………… 60

جدول 4-6- مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر اعتماد عمومی و مؤلفه‏های آن (350n=)………………………………………… 61

جدول 4-7- توزیع فراوانی متغير خدمات دولت الکترونیک…… 64

جدول 4-8- توزیع فراوانی متغير اعتماد عمومی………….. 65

جدول 4-9- توزیع فراوانی مؤلفه‏های متغير اعتماد عمومی….. 66

جدول 4-10-آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای برای متغیرهای تحقیق …………………………………………………. 67

جدول 4-11- ضریب همبستگی پيرسن و اسپيرمن بینخدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی……………………………………… 67

جدول 4-12- ضریب همبستگی پيرسن و اسپيرمن بینخدمات دولت الکترونیک و افزایش اطمینان……………………………………. 68

جدول 4-13- ضریب همبستگی پيرسن و اسپيرمن بینخدمات دولت الکترونیک و خطر پذیری…………………………………………….. 69

جدول 4-14- ضریب همبستگی پيرسن واسپيرمن بینخدمات دولت الکترونیک و ایجاد حس درستکاری………………………………………. 71

جدول 4-15-تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک (خدمات دولت الکترونیک) و متغیرهای پیش‏بین مؤلفه‏های اعتماد عمومی…… 72

جدول 4-16- نتایج رگرسیون هم‏زمان اعتماد عمومی بر خدمات دولت الکترونیک…………………………………………………. 73

جدول 4-21- توافقی بین سه متغیر استفاده از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و جنسیت…………………………………….. 74

جدول 4-22- توافقی بین سه متغیر استفاده از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و تحصیلات……………………………………. 75

جدول 4-23- توافقی بین سه متغیر استفاده از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و سابقه خدمت………………………………… 76

جدول 4-24- توافقی بین سه متغیر استفاده از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و وضعیت تأهل………………………………… 77

جدول 4-25- آزمون t تک نمونه‏ای برای میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک (مقدار آزمون=3)…………………………………… 77

جدول 4-26- آزمون t تک نمونه‏ای برای میزان اعتماد عمومی(مقدار آزمون=3)…………………………………………………. 78

جدول 4-27- آزمون t دو نمونه‏ای میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر حسب جنسیت………………………………………… 78

جدول 4-28- آزمون t دو نمونه ای میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر حسب وضعیت تأهل…………………………………. 79

جدول 4-29- آزمون تحليل واريانس يك طرفه میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر حسب تحصیلات……………………………. 79

جدول 4-30- آزمون تحليل واريانس يك طرفه میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر حسب سابقه  خدمت……………………….. 80

جدول 4-31- آزمون t دو نمونه ای میزان اعتماد عمومی بر حسب جنسیت    80

جدول 4-32- آزمون t دو نمونه ای میزان اعتماد عمومی بر حسب وضعیت تأهل…………………………………………………. 81

جدول 4-33- آزمون تحليل واريانس يك طرفه میزان اعتماد عمومی بر حسب تحصیلات…………………………………………………. 81

جدول 4-34- آزمون تحليل واريانس يك طرفه میزان اعتماد عمومی بر حسب سابقه خدمت……………………………………………… 82

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل2-1- مدل مثلث ارتباطی بین دولت الکترونیک ،تجارت شهروندان  26

شکل2-2- تصویریک سیستم نموداری گسترده برای مدل های دولت الکترونیک 27

شکل2-3- پروسه‏های اجرایی از دیدگاه مدلSHEL…………… 32

شکل2-4- مدل مفهومی پژوهش…………………………… 51

شکل 4-1-توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت…. 57

شکل 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات. 58

شکل 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت   59

شکل 4-4-توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس وضعیت تأهل    60

شکل 4-5- هیستوگرام برای متغیر خدمات دولت الکترونیک…… 61

شکل 4-6- هیستوگرام برای متغیر اعتماد عمومی………….. 62

شکل 4-7- هیستوگرام برای مؤلفه اطمینان………………. 62

شکل 4-8- هیستوگرام برای مؤلفه درست‏کاری……………… 63

شکل4-9- هیستوگرام برای مؤلفه خطرپذیری………………. 63

شکل 4-10- توزیع فراوانی متغير خدمات دولت الکترونیک…… 64

شکل 4-11- توزیع فراوانی متغير اعتماد عمومی………….. 65

شکل 4-12- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * اعتماد عمومی.. 68

شکل 4-13- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * افزایش اطمینان 69

شکل 4-14- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * خطر پذیری….. 70

شکل 4-15- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * ایجاد حس درست‏کاری  71

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلي

  1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

  1. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  2. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
  3. تعیین رابطه بین استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  4. پیش­بینی میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

  1. تعیین میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  2. تعیین میزان اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
  3. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  4. تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی (مورد مطالعه،اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه شهید-3CXDD744

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir