دسته‌بندی نشده

بررسی تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

تكامل رهبري خدمتگزار

فردريك تيلور، پدر مديريت علمي و بنيانگذار بكارگيری روشهای علمي برای انجام كارهای روتين بوده است. ازديدگاه مديريت علمي تيلور، كاركنان به عنوان ابزارهايي شناخته مي شدند كه مديريت بدين وسيله براي بهبود بهره وری درسازمان، از آن ها استفاده مي کرد. در تئوریهای جديد رهبری كاركنان چيزی فراتر از ابزارهايی برای انجام كارها در نظر گرفته مي شوند.

تفكرات جديد در حوزه رهبری با مطالعات هاثورن و با مطرح شدن اثر هاثورن[1] شروع شد. مطالعات هاثورن نشان داد كه كاركنان به توجهات و ملاحظات به شكلي مثبت پاسخ مي دهند. بنابراين برای نخستين بار در تحقيقات علمي در حوزه سازمان و مديريت، كاركنان به جای اينكه تنها ابزاری براي دستيابي به اهداف سازمان در نظر گرفته شوند، توانستند ارزش های واقعي خود را در محيط كاري بدست آورند. اين آگاهي های جديد در مورد كاركنان نهايتاً نيازمند رويكردهای جديدی به رهبری مي باشد كه در آن ها، رهبران به كمك به ديگران نيز تمايل داشته باشند. سبك رهبری خدمتگزار، هيچ گاه از اين ديدگاه كه كاركنان ابزاری برای دستيابي به اهداف سازماني هستند حمايت نمي كند، بلكه حتي اين سبك رهبری شامل خصوصيات و ويژگي هايي مي باشد كه به افراد ارزش هايي فراتر از ارزش هاي ابزار گونه را نسبت مي دهند. برای مثال گرين ليف رهبران با كمال مطلوب[2] را رهبراني مي داند كه از ويژگي های زير برخوردار باشند:

– ترويج شيوه تصميم گيری مشاركتي به منظور ارتقای اتكاء به نفس در پيروان،

– تقسيم تمامي اطلاعات (چه مثبت و چه منفي) با پيروان به منظور اطمينان از اينكه تصميمي بهينه و به نفع تمام اعضای سازمان گرفته شده است،

– تقويت جو اعتماد در سازمان، و

– كمك به پيروان براي اينكه بهتربتوانند از توانايي هاي بالقوه خودشان استفاده كنند (هارسمن، ۲۰۰۱: ۳۲-۳).

 

۴-۱-۲: اهميت رهبري خدمتگزار

محققين و تئوريسين های بسياری سعي كرده اند كه با دلايل و شواهد محكم، سازمان ها را تشويق به بكارگيری سبك های رهبری و مديريتی انسان محور كنند. اگرچه اين ها به طور مستقيم به رهبری خدمتگزار اشاره    نكرده اند، ولي در بسياری از موارد رفتارها و ويژگي های رهبران خدمتگزار را مورد خطاب قرار داده اند. به عبارت ديگر سبك رهبری خدمتگزار مي تواند چارچوب محكمي باشد كه در برگيرنده بسياری از اين فوائد مي باشد. اين فوائد عبارتند از:

– بهبود فرآيند تصميم گيری بوسيله تقسيم اطلاعات و مشاركت كاركنان،

– بهبود پاسخگويي و عملكرد سازمان بوسيله افزايش رضايت شغلي، تعهد، انعطاف پذيری،

– ریسکپذيری، ثبات و همچنين ايجاد ظرفيت های بالقوه برای تغييرات نوآورانه،

– بهبود برنامه های حفظ و نگهداری كاركنان بوسيله ايجاد جو مناسب در سازمان،

– بهبود تعهد سازماني از طريق ايجاد تعهد به ارزش های سازمان، مشاركت كاركنان در برنامه های مختلف، بهبود رفتار شهروندی سازماني[3] و ايجاد مسئوليت مشترك در انجام كارها،

– بهبود جو سازمان بوسيله كاهش استرس، ايجاد تنوع در ايده ها و نظريات، بهبود اعتماد در سازمان و بهبود يادگيری سازماني، و

– جذب و نگهداری كاركنان توانمند در سازمان (هارسمن، ۲۰۰۱: ۳۱-۳۲).

[1] Hawthorn effect

[2] Optimal leaders

[3] OCB : Organizational citizenship behavior

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسي از انجام تحقيق

در اين مطالعه محقق به دنبال بررسي تأثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمند سازي كاركنان در شرکت گاز استان مازندران مي باشد و اهداف زير را به صورت ويژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعيين و سنجش ابعاد رهبري خدمتگزار و رتبه بندي آنها،
  2. آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهكار و پيشنهاداتي براي توسعه، پرورش و بكارگيري رهبري خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir