دسته‌بندی نشده

آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار-پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

: فرضيه هاي تحقيق

H1: رابطه مثبت و معناداري بين ادراك كاركنان از رهبري خدمتگزار و اعتماد سازماني وجود دارد.

H2: رابطه مثبت و معناداري بين ادراك كاركنان از رهبري خدمتگزار و توانمند سازي وجود دارد.

H3: تفاوت معناداري بين ادراك مديران و ادراك كاركنان از رهبري خدمتگزار وجود دارد.

 

۵-۱: اهداف اساسي از انجام تحقيق

در اين مطالعه محقق به دنبال بررسي تأثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمند سازي كاركنان در شرکت گاز استان مازندران مي باشد و اهداف زير را به صورت ويژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعيين و سنجش ابعاد رهبري خدمتگزار و رتبه بندي آنها،
  2. آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهكار و پيشنهاداتي براي توسعه، پرورش و بكارگيري رهبري خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.

 

۶-۱: قلمرو تحقيق

1-6-1: قلمرو زمانی

 زمستان 1391 و بهار 1392.

۲-۶-۱: قلمرو موضوعي

حوزه رفتار سازماني و منابع انساني شرکت گاز استان مازندران.

۳-۶-۱: قلمرو مكانی  

شرکت گاز استان مازندران.

 

۷-۱: تعريف واژه ها و اصطلاحات

1-7-1: رهبري خدمتگزار

رهبران خدمتگزار، رهبراني هستند كه منافع زيردستان را در اولويت نخست و منافع سازمان را در اولويت بعدي قرار مي دهند (کاردونا[1]، ۲۰۰۰: ۲۰۵).

۲-۷-۱: اعتماد

اعتماد دانش يا عقيده اي است كه اعتماد شونده بر آن اساس انگيزه يا محرك مورد نياز براي انجام عملي كه متعهد به انجام آن ميباشد را دارا ميباشد(مولرینگ و همکاران، ۲۰۰۵: ۵۵۷).

۳-۷-۱: توانمند سازي

توانمند سازي عبارت است از ارتقاي توانائي كاركنان در استفاده بيشتر از قوه تشخيص و تحليل، داشتن بصيرت در انجام كارها و مشاركت كامل در تصميماتي كه بر زندگي آنها اثر گذار مي باشد (اوزارالی[2]، ۲۰۰۳: ۳۳۵).

۸-۱: خلاصه فصل اول:

در این فصل ضمن بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بحث قرار گرفت و سه فرضیه اساسی و هدف از انجام تحقیق بیان گردید.

 

[1] Cardona

[2] Ozaralli

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسي از انجام تحقيق

در اين مطالعه محقق به دنبال بررسي تأثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمند سازي كاركنان در شرکت گاز استان مازندران مي باشد و اهداف زير را به صورت ويژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعيين و سنجش ابعاد رهبري خدمتگزار و رتبه بندي آنها،
  2. آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهكار و پيشنهاداتي براي توسعه، پرورش و بكارگيري رهبري خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir