دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی رابطه بين قابلیت اعتماد و عملكرد مالي شركتها

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

محقق پس از اینکه مساله تحقیق خود را تعیین کردو مراحل تعیین روش تحقیق ،مشخص سازی ابزار مناسب جمع آوری داده ها و به کارگیری آنها را طی کرد ،اکنون نوبت آن فرا می رسد که داده های جمع آوری شده را تجزیه تحلیل کرده تا تکلیف فرضیه های پژوهش را که گزاره های احتمالی و غیریقینی بودند معین سازد.برای تجزیه و تحلیل داده ها ی جمع آوری شده و تبدیل آنها به اطلاعاتی که با آنها بتوان فرضیه ها را آزمود باید مجموعه ای از قواعد را رعایت کرد و تکنیک ها و فنون آماری مناسب با داده ها را برگزید. به طور کلی تجزیه و تحلیل داده ها را می توان شامل مراحل زیر دانست.

1.ویرایش داده ها

2.مناسب سازی سوالهای بی پاسخ

3.کد گزاری داده ها

4.طبقه بندی داده ها

5.ایجاد پرونده(فایل )داده ها

6.تنظیم برنامه تجزیه و تحلیل (خاکی ،1387)

در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارایه می شود و مرحله دوم تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد.


4-2) توصيف متغيرهاي تحقيق

4-2-1) متغير جنسيت

3/84 درصد از  پاسخ گويان مرد و 7/15 درصد از آنها زن بوده است .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسي رابطه هریک از اصول مديريت كيفيت فراگير گاروین بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک میزان تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش رابطه بين عملکرد محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين ویژگی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين قابلیت اعتماد و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين قابلیت انطباق و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين دوام محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين قابلیت سرویس دهی و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين زیبا شناسی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين درک کیفیت و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):
بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir