دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

1-5) چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق برروی آن قرار داده می‌شود، چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه‌یافته توصیف شده وکامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع(پیشینه تحقیق)، فراهم آمده است. در این مرحله آشکار می‌شود که برای پیدا کردن  راه‌حل‌های مسئله ابتدا پژوهشگر باید مسئله را بشناسد و سپس متغیرهایی را که در مسئله نقش دارند معین کند. سپس باید شبکه ارتباطات بین متغیرها (مدل تحقیق) به درستی بنا شود، به نحوی که بتوان زمینه‌های مربوط را ایجاد و سپس آزمون کرد، بر پایه نتایج آزمون فزضیه‌ها، معلوم می‌شود که تاچه اندازه از طریق یافته‌های تحقیق بتوان مسئله راحل نمود. از این رو چارچوب نظری گام مهمی در فرایند تحقیق است. چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبتنی بر روابط تئوریک میان‌شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش بااهمیت تشخیص داده شده‌اند.( سکاران،1390،94) با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر میزان تعهدسازمانی کارمندان آموزش و پرورش و این که کاهش تعهد می‌تواند ناشی از عدم رضایت شغلی یا رفتارهای اخلاقی همکاران باشد، در این تحقیق به بررسی رابطه رفتار اخلاقی و رضایت شغلی (از جنبه‌های؛ رضایت از دستمزد، رضایت از همکاران، رضایت از کارفرما، رضایت از شغل) و تأثیر آن‌ها بر تعهد کارمندان آموزش و پرورش ناحیه یک رشت می‌پردازد. در این تحقیق تعهدسازمانی متغیر وابسته می‌باشد که از دیدگاه آلن و می‌یر مورد بررسی قرارگرفته است، در این دیدگاه تعهدسازمانی عبارت است از یک حالت روانی و نوعی تمایل نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان است و دارای سه بعد؛ عاطفی، مستمر و هنجاری می‌باشد.(قلی‌پور،1386، 376)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir