دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی استفاده از فناوریهای مدرن و به روز بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

) روائي و پايائي ابزار سنجش

3-7-1) روائي ابزار سنجش

در پژوهش حاضر به دليل استاندارد بودن پرسشنامه‌هاي بكار گرفته شده روايي آنها به طور طبيعي مورد تأييد قرار مي‌گيرد. اما براي اطمينان بيشتر براي تعيين روائي[1] از روايي نمادين‌سازي استفاده گرديد. بدين صورت كه پرسشنامة اوليه تنظيم شده، ابتدا در اختيار اساتيد محترم راهنما و مشاور و كارشناسان خبره قرار داده شده تا در رابطه با روايي پرسشنامه و اينكه سؤالات طرح شده، آنچه را كه مد نظر است، اندازه‌گيري مي‌كند يا نه؟ اظهارنظر نمايد. فلذا بعداً نظرات اساتيد محترم راهنما و مشاور و كارشناسان خبره در پرسشنامه لحاظ و تغيرات لازم در سؤالات بوجود آمد.

 

3-7-2) پايائي ابزار سنجش

براي برآورد پايايي[2] پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. بر اين اساس مقدار آلفا با استفاده از نرم‌افزار SPSS مطابق جدول (3-1) براي متغيرهاي تحقيق بدست آمده است كه مي‌توان گفت سؤالات پرسشنامه داراي همبستگي بالا با يكديگر بوده و از پايايي بالايي برخوردار مي‌باشد.

 

 

 

جدول (3-1): پايايي ابزار اندازه‌گيري (پرسشنامه)

 

3 ـ 8) روش تجزيه و تحليل داده‌ها

به منظور تجزيه و تحليل داد‌ه‌هاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده در سطح استنباطي براي آزمون فرضيه‌ها از آمارة آزمون t تك نمونه‌اي و براي رتبه‌بندي متغيرهاي تحقيق از آناليز واريانس فريدمن استفاده مي‌گردد كه كلية مراحل آزمون فرضيه‌ها با استفاده از بستة نرم‌افزاري SPSS V:21.0 صورت مي‌گيرد.

[1] Validity

[2] Reliability

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی شهرستان اردبیل پرداخته خواهد شد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی تحقیق مطابق آنچه که در مدل مفهومی هم آمده است به این شرح خواهد بود؛

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقيق آن است تا از طریق بررسی عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری به شناسایی و تعیین اولویت هر یک از این ابعاد در میزان تأثير‌گذاری در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی شهرستان اردبيل بپردازیم.

اهداف فرعی:

بر اساس هدف اصلی فوق، اهداف فرعی تحقیق حاضر عبارتند از؛

  1. سنجش ميزان تأثير تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی شهرستان اردبیل.
  2. سنجش ميزان تأثير توجه به مدیریت دانش بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی شهرستان اردبیل.
  3. سنجش ميزان تأثير سازماندهی فرایندهای کسب و کار بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی شهرستان اردبیل.
  4. سنجش ميزان تأثير استفاده از فناوریهای مدرن و به روز بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی شهرستان اردبیل.

1 ـ 6) سؤالات تحقيق

با توجه به درک و اهمیت بکارگیری و استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی سؤالات ذیل در این خصوص مطرح گردیده است.

  1. آیا تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی در استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی اردبیل مؤثر می‌باشد؟
  2. آیا توجه به مدیریت دانش در استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی اردبیل مؤثر می‌باشد؟
  3. آیا برخورداری از فناوری مدرن و به روز در استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی اردبیل مؤثر می‌باشد؟
  4. آیا سازماندهی فرایندهای کسب و کار در استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی اردبیل مؤثر می‌باشد؟
  5. اولویتها و درجة هر یک از این عوامل بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی اردبیل به چه صورت می‌باشد؟

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی مطالعه موردی شهرستان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir