دسته‌بندی نشده

تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان -دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

 1-1) مقدمه 3

1-2) بیان مسئله 3

1-3 ) ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4 ) اهداف تحقیق 5

1-5) سوالات تحقیق 5

1-5-1) سوال اصلی تحقیق 5

1-5-2) سوالات فرعی تحقیق 5

1-6) چارچوب نظری تحقیق 6

1-7) فرضیه های تحقیق 7

1-7-1) فرضیه اصلی تحقیق 7

1-7-2) فرضیه های  فرعی تحقیق 7

1-8) متغیرهای تحقیق 7

1-8-1) متغیر مستقل 7

1-8-2) متغیر وابسته 7

1-9) تعریف مفهومی متغیرها 8

1-9-1)جهت گیری استراتژیک 8

1-9-2) عملکرد صادرات 8

1-10 ) تعریف عملیاتی متغیرها 8

1-10-1) جهت گیری استراتژیک 9

1-10-2) عملکرد صادراتی 9

1-11) قلمرو تحقیق 9

1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق 9

1-11-2) قلمرو مکانی تحقیق 10

1-11-3) قلمرو زمانی تحقیق 10

1-12) جمع بندی فصل اول 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: جهت گیری استراتژیک

2-1-1) مقدمه 13

2-1-2) تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک 13

2-1-2-1) استراتژی 13

2-1-2-2) برنامه‎ریزی استراتژیک. 14

2-1-2-3) تفکر استراتژیک. 16

2-1-2-4) مدیریت استراتژیک. 18

2-1-2) جهت گیری استراتژیک 19

بخش دوم: عملکرد صادراتی

2-2-1) صادرات 23

2-2-2) عملکرد صادراتی 24

2-2-3) رابطه جهت گیری استراتژیک باعملکرد صادراتی 28

2-2-4) بررسی جایگاه جهت گیری استراتژیک درایران 29

2-2-5) وضعیت صادرات استان گیلان 31

2-2-6) پیشینه تحقیقات انجام شده 32

2-2-6-1) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران 32

2-2-6-2) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها 33

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1) مقدمه 37

3-2) روش تحقیق 37

3-3) جامعه ونمونه آماری 37

3-4) روش جمع آوری اطلاعات 38

3-5) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات 38

3 -6) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری 38

3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها 40

فصل چهارم: تجزيه وتحلیل اطلاعات

4-1) مقدمه 42

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی 42

4-3) توصیف متغیر های تحقیق 46

4-4 ) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف 54

4- 5) فرضيه هاي تحقيق 55

فصل پنجم: نتايج وپيشنهادها

5-1) مقدمه 63

5-2) نتایج آمارتوصیفی 63

5-2-1) آمار توصیفی کل 63

5-3) نتایج آمار استنباطی 64

5-4) پیشنهادات تحقیق 66

5-5) خلاصه بحث و نتیجه گیری 67

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 67

5-7) محدودیت ها 68

منابع 69

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت و جایگاه جهت گیری استراتژیک دربسیاری ازمطالعات مربوط به برنامه ریزی استراتژیک، هدف ازاین مطالعه سنجش تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد این جهت گیری برعملکرد صادراتی استان می باشد.

 

1-5) سوالات تحقیق

1-5-1) سوال اصلی تحقیق

  1. آیا جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

1-5-2) سوالات فرعی تحقیق

  1. آیا بعد متهورانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  2. آیا بعد تحلیلی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  3. آیا بعد تدافعی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  4. آیا بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  5. آیا بعد فعالانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  6. آیا بعد ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir