دسته‌بندی نشده

تاثیر امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب-دانلود پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاريف عمليّاتي متغیّرهای اصلی تحقیق

مدل تعالي سازماني:همانگونه که گفته شد منظور از مدل تعالي سازماني در اين تحقيق مدل تعالی سازمانی اروپایی1 است که مجموعه ای از روش ها و ابزارهایی که به منظور ارزیابی سازمان وهمچنین مدلی جهت حرکت تعالی سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اين مدل از دو حوزه توانمند سازها با پنج معيار رهبري (منطبق با سوالات 5-1 پرسشنامه تحقيق)، معيار ﺧﻂﻣﺸﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي (منطبق با سوالات 9-6 پرسشنامه تحقيق)، معيار منابع انساني (منطبق با سوالات 14-10 پرسشنامه تحقيق)، معيار ﺷﺮاﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ (منطبق با سوالات19-15 پرسشنامه تحقيق)، معيار فرآيند (منطبق با سوالات 26-20 پرسشنامه تحقيق) و حوزه نتايج با چهار معيار نتايج مشتريان (منطبق با سوالات 35-27 پرسشنامه تحقيق)، معيار نتايج منابع انساني (منطبق با سوالات 40-36 پرسشنامه تحقيق)، معيار نتايج جامعه (منطبق با سوالات 43-41 پرسشنامه تحقيق)، معيار نتايج کليدي عملکرد  (منطبق با سوالات 50-44 پرسشنامه تحقيق) مي باشد.

معيار ۱ : رهبري

رهبران متعالي، آرمان و مأموريّت را ايجاد و دستيابي به آنها را تسهيل مي‌كنند. آنها ارزش ها و سيستم‌هاي  مورد نياز براي موفّقيّت پايدار سازمان را ايجاد كرده و از طريق اعمال و رفتار خود آنها را به اجرا در مي‌آورند.

الف:  رهبران، مأموريت، آرمان، ارزش‌ها و اخلاق را ايجاد كرده و خود الگوي فرهنگ تعالي در سازمان هستند.

ب:  رهبران براي اطمينان از ايجاد و استقرار سيستم‌هاي مديريت و بهبود مستمر آنها، شخصاً مشاركت مي‌كنند.

ج: رهبران تحولات سازماني را شناسايي و از آن حمايت مي‌كنند.

د: رهبران، فرهنگ تعالي را بين كاركنان سازمان تقويت مي‌كنند.

ه: رهبران با مشتريان، شركاي تجاري و نمايندگان جامعه در تعامل هستند.(توکلی،بهشتی پور،1390،163)

معيار ٢ : خط مشي و استراتژي

سازمان‌هاي متعالي مأموريّت و آرمان خود را از طريق ايجاد استراتژي متمركز بر منافع ذينفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشي كه در آن فعّاليّت مي‌كنند پياده مي‌نمايند. خط مشي، برنامه، اهداف و فرآيندها به منظور تحقّق استراتژي ايجاد و جاري مي‌شوند.

الف:  خط مشي و استراتژي مبتني بر نيازها و انتظارات حال و آينده ذينفعان است.

ب:خط‌مشي و استراتژي مبتني بر اطّلاعات حاصل از اندازه گيري عملكرد، تحقيقات، يادگيري و فعّاليّتهاي بيروني مرتبط است.

ج:  خط مشي و استراتژي تفهيم شده و از طريق چارچوب فرآيندهاي كليدي جاري مي‌شوند.

د: خط مشي و استراتژي، ايجاد، بازنگري و به روز مي‌شوند.(توکلی،بهشتی پور،1390،178)

معيار ٣ : كاركنان

سازمان‌هاي متعالي تمامي توان بالقوّه كاركنان خود را در سطوح فردي، تيمي و سازماني مديريت كرده، توسعه داده و بكار مي‌گيرند . آنها عدالت و برابري را ترويج داده و كاركنان را در امور مشاركت داده و آنها را توانمند مي‌كنند. آنها به گونه اي از كاركنان خود مراقبت نموده، ارتباط برقرار كرده، مورد تقدير قرار داده و به آنها پاداش مي‌دهند ،كه انگيزش و تعهّد براي بكارگيري مهارت‌ها و دانششان در جهت منافع سازماني بوجود مي‌آيد.

الف: منابع انساني برنامه ريزي و مديريت شده و بهبود مي‌يابند.

ب: دانش و شايستگي كاركنان شناسايي شده، توسعه يافته و نگهداري مي‌شود.

ج: كاركنان مشاركت داده شده و توانمند مي‌شوند.

د: كاركنان و سازمان گفتگو دارند.

ه:  به كاركنان پاداش داده مي‌شود، مورد تقدير قرار مي‌گيرند و به آنها توجّه مي‌شود.(توکلی،بهشتی پور،1390،190)

معيار ٤: شراكت ها و منابع

سازمان‌هاي متعالي، شراكت‌هاي بيروني، تأمين‌كنندگان و منابع داخلي خود را به منظور پشتيباني از خط‌مشي و استراتژي و اجراي اثربخش فرآيندها برنامه‌ريزي و مديريت مي‌كنند.  اين سازمان‌ها در طي برنامه‌ريزي و مديريت شركت‌ها و منابع بين نيازهاي حال و آينده سازمان، جامعه و محيط زيست تعادل ايجاد مي‌كنند.

الف:  شراكت‌هاي بيروني، مديريت مي‌شود.

ب:  اطّلاعات و دانش، مديريت مي‌شود.

ج:  منابع مالي، مديريت مي‌شود.

د:  فناوري، مديريت مي‌شود.

ه:  ساختمان‌ها، تجهيزات و مواد، مديريت مي‌شود.(توکّلی،بهشتی پور،1390،206)

معيار ٥ : فرآيندها

الف:  فرآيندها به طور نظام مند طرّاحي و مديريت مي‌شوند.

ب:  بر اساس نيازها و انتظارات مشتري طرّاحي و ايجاد مي‌شوند.

ج:  فرآيندها در صورت نياز، با استفاده از نوآوري به منظور كسب رضايت كامل و ايجاد ارزش فزاينده براي مشتريان و ساير ذينفعان بهبود مي‌يابند.

د:  با استفاده از تحلیل داده های مشتری ،فرایندها بهبود می یابد.

ه: سیستم های بکار گرفته شده  به منظور اثر بخش بودن و کنترل فعّالیّت ها ارزیابی می شود.

و:با بهبود سیستم ها از وقوع مجدد مشکل پیشگیری می شود.

ز:  محصولات و خدمات، توليد، تحويل و پشتيباني مي‌شوند.(توکلی،بهشتی پور،1390،221)

معيار ٦ : نتايج مشتري

سازمان‌هاي متعالي نتايج چشم‌گير مرتبط با مشتريان خود را به طور فراگير اندازه‌گيري و به آنها دست مي‌يابند.

الف:مقياس‌هاي اداركي

اين مقياس‌ها، بيانگر ادراك مشتريان از سازمان است. ( به عنوان مثال از طريق نظرسنجي‌هاي مشتري، گروه‌هاي

1European Foundation Quality Management (EFQM)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و ارزيابي عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالي سازماني EFQM مي باشد.

همچنین براي دستيابي به هدف اصلي این پژوهش، تعدادي اهداف ویژه نيز تدوين گرديده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir